VNG Magazine nummer 8, 10 mei 2019

Tekst: VNG

Op deze pagina treft u een korte weergave aan van de belangrijke ontwikkelingen en onderwerpen die spelen binnen de vereniging, het bestuur en de commissies. Wilt u meer weten? Kijk dan op vng.nl/vereniging.

Uit het bestuur

ALV, NOVI en asbest

Het bestuur besprak op 18 april onder meer alle stukken voor de Algemene Ledenvergadering van 5 juni 2019. Een van de andere onderwerpen was de reactie op de NOVI (de Nationale Omgevingsvisie die is opgesteld door het Rijk), over de opgaven in de fysieke leefomgeving in de komende decennia. Daarnaast kwam het asbestdakenverbod aan de orde. Het bestuur meent dat het verbod vanuit het oogpunt van volksgezondheid belangrijk is, maar dat de randvoorwaarden zoals haalbaarheid en uitvoerbaarheid voor sanering en handhaving wel tijdig geregeld moeten worden.

Uit de commissies

Breed offensief

De commissie Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie (PSI) besprak de uitwerking van het ‘breed offensief’ voor de arbeidsmarkt. De commissie concludeerde dat er veel is bereikt, maar ziet de voorgestelde invulling van jobcoaching als maatwerkvoorziening als een belangrijk aandachtspunt. Het voorstel brengt grote financiële risico’s met zich mee en opent een markt voor ongewenste commerciële partijen. Bovendien is dit ook niet nodig en belemmert het maatwerk. De commissie vindt het instrument jobcoaching waardevol, maar pleit voor een andere invulling. 

Inburgering

De commissie PSI besprak ook de actuele stand van zaken ten aanzien van de verander-opgave inburgering. De commissie concludeert dat een belangrijke eis in de bestuurlijke gesprekken met SZW-minister Wouter Koolmees is, dat de randvoorwaarden voor gemeenten om regie te voeren, waaronder de financiële kaders, geregeld zijn. In mei spreekt de commissie hierover met de minister.

Arbeidsmarkt

Een van de thema’s op de strategische agenda van de commissie PSI voor de komende periode is de arbeidsmarkt. De commissie heeft hierbij drie prioriteiten vastgesteld: 
1. Eén regeling voor de basis van de arbeidsmarkt
2. Anticyclisch arbeidsmarktbeleid
3. Onderwijs- en arbeidsmarktbeleid

Deze prioriteiten zijn geanalyseerd en tijdens de vergadering besproken. De komende tijd wordt dit door enkele commissieleden uitgewerkt in een actieagenda.

Europees verkiezingsdebat

Van 23 tot 26 mei 2019 worden in Europa de verkiezingen voor het Europees Parlement gehouden. De commissie Europa en Internationaal organiseerde daarom samen met het Kenniscentrum Europa Decentraal (KED), als onderdeel van de commissievergadering, een debat met zeven Nederlandse kandidaat-Europarlementariërs. Met het debat willen de VNG en het KED een platform bieden voor (toekomstige) Europarlementariërs om te laten horen hoe lokale en Europese belangen kunnen worden verenigd. De deelnemers spraken over de energietransitie, de informatiesamenleving en sociaal beleid.

Meer over de commissies en het vergaderschema: vng.nl/vereniging.

Agenda en documenten ALV


Op 8 mei is de agenda voor de Algemene Ledenvergadering bekendgemaakt en via een ledenbrief aan alle gemeenten verzonden. Deze agenda en alle bijbehorende vergaderstukken staan op vng.nl/alv2019.

Vacatures bestuur en commissies


De adviescommissie Governance heeft op 25 april kandidaten voorgedragen voor in totaal 21 vacatures in het VNG-bestuur en de -commissies. Het gaat om de vacature van voorzitter, 13 vacatures in de commissie Europa en Internationaal en 7 vacatures in het bestuur en andere commissies. 

Tegelijkertijd is de mogelijkheid tot het stellen van tegenkandidaten geopend (sluitingsdatum is 15 mei). Dit geldt voor de kandidaten die door de adviescommissie zijn voorgedragen in de huidige vacatureronde én in de eerdere extra vacatureronde in verband met de raadsverkiezingen van 21 november 2018. Voor de vacatures in de commissie Europa en Internationaal kunnen, op grond van het reglement van deze commissie geen tegenkandidaten worden gesteld. 

Een overzicht van de vacatures en de voorgedragen kandidaten staat in de ledenbrief die op 1 mei is verzonden. Daarin staat ook een toelichting op de voordracht van de adviescommissie en de benoemingen. Op de ALV van 5 juni 2019 kunnen de leden hierover stemmen.