VNG Magazine nummer 1, 25 januari 2019

Tekst: VNG

Op deze pagina treft u een korte weergave aan van de belangrijke ontwikkelingen en onderwerpen die spelen binnen de vereniging, het bestuur en de commissies. Wilt u meer weten? Kijk dan op vng.nl/vereniging.

Bestuursakkoord Bouw

Het bestuur stemt in met het tekenen van het bestuursakkoord Wet Kwaliteitsborging Bouw. De VNG-commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit heeft zich hier intensief mee beziggehouden, om te zorgen dat de gemeenten hun controlerende rol kunnen blijven vervullen

Klimaatakkoord

Bestuurslid en voorzitter van de commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu Lot van Hooijdonk (wethouder Utrecht) geeft een update over het te sluiten Klimaatakkoord. Tijdens de buitengewone algemene ledenvergadering van 30 november hebben de leden drie randvoorwaarden geformuleerd: voldoende bevoegdheden, voldoende financiering voor de uitvoeringslasten en haalbaarheid en betaalbaarheid voor de inwoners. Op dit moment is het Klimaatakkoord onderwerp van maatschappelijk debat en worden de voorgestelde maatregelen doorgerekend.

Meerjarenvisie

Algemeen directeur van de VNG Jantine Kriens maakt een ronde langs alle provinciale afdelingen om op te halen wat de leden graag terugzien in de Meerjarenvisie 2020-2024. Deze visie wordt gepresenteerd tijdens de Algemene Ledenvergadering in juni. Kriens legt het bestuur een aantal dilemma’s voor om ook van hen richting te krijgen. Bijvoorbeeld over hoe het afsluiten van akkoorden en convenanten zich verhoudt tot de rol van belangenbehartiger. En over de toenemende mate waarin de VNG zich bezighoudt met de gemeenschappelijke uitvoering. Ook de wijze waarop de VNG zich zou moeten profileren in het debat over de bestuurlijke inrichting en over onderlinge solidariteit tussen gemeenten met heel verschillende belangen en behoeften wordt gesproken.

Verdeelmodellen

De commissie Financiën, de commissie Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie en de commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs vormen een kopgroep voor het onderwerp verdeelmodellen sociaal domein. Bestuurslid Sven de Langen (wethouder Rotterdam) licht toe dat in 2021 een nieuw verdeelmodel in gebruik moet worden genomen en op welke wijze de kopgroep zich hiervoor samen met een expertgroep inzet. Het bestuur stemt in met de voorgestelde onderzoeksmethode en heeft veel waardering voor de verstrekte adviezen waaronder het advies van de Raad voor het Openbaar Bestuur.

Uit de commissies

Ondermijning

Namens de VNG-commissie Bestuur en Veiligheid was Anton Ederveen, portefeuillehouder en burgemeester van Valkenswaard, te gast bij de commissie Raadsleden en Griffiers voor het onderwerp ondermijning en weerbaar bestuur. Hij ging onder andere in op het beschikbaar stellen van ondermijningsbeelden voor alle gemeenten, het ontwikkelen van regionale aanpakken en het betrekken van gemeenteraden bij het signaleren en aanpakken van ondermijning. Commissieleden lieten weten dat de bewustwording van ondermijning waardevol is en dat het van belang is om volksvertegenwoordigers hierbij te betrekken.

Digitale inclusie

Maarten Schurink, secretaris-generaal van het ministerie van BZK gaf de commissie Informatiesamenleving een toelichting op NL DIGIbeter, de Agenda Digitale Overheid, waarvan ook de VNG een groot deel voor haar rekening neemt. De commissie vroeg in het bijzonder aandacht voor de onderwerpen digitale inclusie en laaggeletterdheid bij overheidsdienstverlening: denk aan instructievideo’s in plaats van tekst.
Commissielid Saskia Bruines (wethouder Den Haag) informeerde de commissie over de belangrijkste speerpunten en doelstellingen van het programma Smart Society. De commissie vroeg aandacht voor de innovatieve projecten bij kleinere gemeenten en voor het belang van glasvezel voor de verdere ontwikkeling van de smart cities.

Persoonsgegevens

Het College van Dienstverleningszaken heeft de standaard verwerkersovereenkomst vastgesteld en aangeboden aan het bestuur. Deze overeenkomst regelt de afspraken rondom de verwerking van persoonsgegevens. Als het bestuur de standaard verwerkersovereenkomst vaststelt, betekent dit voor gemeenten dat deze overeenkomst geldt bij nieuwe verwerkingen en nieuwe hoofdovereenkomsten en in gevallen waarin nog geen verwerkersovereenkomst overeengekomen is. Hierbij wordt gedurende 2019 een aanloopperiode aangehouden volgens het principe van pas-toe-of-leg-uit, zodat gemeenten ervaring kunnen opdoen met de standaard en interactief gewerkt kan worden aan de verfijning van het document. Per 1 januari 2020 zal de bijgestelde verwerkersovereenkomst als verplichte standaard gelden.

Meer over de commissies en het vergaderschema: vng.nl/vereniging