VNG Magazine nummer 20, 21 december 2018

Tekst: VNG

Op deze pagina treft u een korte weergave aan van de belangrijke ontwikkelingen en onderwerpen die spelen binnen de vereniging, het bestuur en de commissies. Wilt u meer weten? Kijk dan op vng.nl/vereniging.

Uit het bestuur

Begroting en agenda

Penningmeester Anne de Baat licht de VNG-begroting en -agenda voor 2019 toe. Conform eerdere besluiten van de ALV wordt het vermogen de komende jaren teruggebracht omdat het relatief omvangrijk is geworden. Eerder is in de ALV het uitgangspunt vastgesteld dat de kernorganisatie contributie-gefinancierd moet worden. Dat gaat van de huidige 80 naar 81 procent in 2019 oplopend naar uiteindelijk 100 procent. De contributieverhoging waartoe in de ALV van juni is besloten, draagt daaraan bij. Het bestuur stelt de begroting vast en de agenda.

Provinciale afdelingen

Het bestuur gaat nauwer samenwerken met de provinciale afdelingen. Hiertoe komt een jaarlijks overleg tussen de afdelingen en het VNG-bestuur. Arco Hofland is in het bestuur benoemd tot portefeuillehouder voor de provinciale afdelingen.

Uit de commissies

Cao Gemeenten

Ter voorbereiding op de Cao Gemeenten 2019 heeft het College voor Arbeidszaken een ledenraadpleging gehouden over de arbeidsvoorwaardennota. Het CvA besprak de uitslag van de ledenraadpleging en bepaalde op basis daarvan de inzet voor de komende onderhandelingen.

Breed offensief

De commissie Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie (PSI) besprak de plannen voor het ‘breed offensief’ voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De commissie ondersteunt de ambities, maar maakt zich zorgen over de krappe planning. Gemeenten zijn bereid tot het harmoniseren van zaken in de backoffice, maar de beleidsvrijheid moet zo veel mogelijk behouden worden. De commissie zal hier bij de uitwerking van de plannen scherp op zijn. Als er besloten wordt tot één loonwaardesystematiek, zal dit tot frictiekosten voor gemeenten leiden. Het is van belang dat deze kosten gecompenseerd worden door het Rijk.

Kwetsbare inwoners

De commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs (ZJO) gaat akkoord met het voorstel ondersteuning persoonsgerichte aanpak kwetsbare inwoners. Dit is de opvolger van het Schakelteam Personen met Verward Gedrag. Verschillende commissieleden benadrukken dat de ondersteuning vraaggericht moet zijn, met ruimte voor lokale invulling in die regio’s waar het goed gaat.

Energietransitie

De commissies Economie, Klimaat, Energie en Milieu (EKEM) en Ruimte, Wonen en Mobiliteit (RWM) bespraken gezamenlijk de nationale opgave voor opwekking van energie op land. Deze is 35 terawatt. Er wordt geen verdeling vooraf per regio gemaakt. In de Regionale Energiestrategieën (RES) vindt de uitwerking plaats. Het Planbureau voor de Leefomgeving gaat de potentie per regio in beeld brengen. Ook het huidig energieverbruik wordt per regio bepaald. De concepten van de RES moeten vijf maanden na de vaststelling van het Klimaatakkoord gereed zijn. De RES’en worden geconcretiseerd in (provinciale en gemeentelijke) omgevingsvisies. RES’en zijn niet eenmalig, maar worden regelmatig geactualiseerd.

Stikstof

Besloten is een ambtelijk netwerk op te starten van gemeenten met bestuurlijk draagvlak vanuit de commissies EKEM en RWM om te kijken naar de gevolgen van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS).

Schone Lucht Akkoord

Ook de inzet voor het Schone Lucht Akkoord werd besproken. De commissie EKEM vindt het belangrijk dat gemeenten willen bijdragen aan permanente verbetering van de luchtkwaliteit, maar zij moeten wel in staat gesteld worden. Daarvoor zijn enkele zaken noodzakelijk zoals het betrekken van alle relevante parameters die van invloed zijn op gezonde luchtkwaliteit.

Luchtvaart

De commissie RWM kreeg een korte presentatie van Petrouschka Werther van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over de totstandkoming van de Luchtvaartnota en de komende herziening van het luchtruim. Uit de discussies rond vliegveld Lelystad blijkt dat veel gemeenten met de gevolgen van luchtvaart te maken hebben en krijgen. Er is afgesproken dat de VNG bij het vervolgproces een rol krijgt.

Meer over de commissies en het vergaderschema vng.nl/vereniging