VNG Magazine nummer 12, 24 augustus 2018

Tekst: VNG
 

Voor de zomer kwam een aantal commissies nog bijeen in de oude samenstelling. Op deze pagina leest u een korte weergave van de onderwerpen waarover zij spraken. Op 6 september starten de nieuwe commissies en het bestuur met een introductiedag bij de VNG. Informatie over de commissies kunt u vinden op vng.nl/vereniging.

Raadsleden en Griffiers

De commissie bracht samen met de commissie Dienstverlening en Informatiebeleid een werkbezoek aan de gemeente Amsterdam. Daar werden zij ontvangen door Mark Crooijmans (Stedelijk Directeur Dienstverlening & Informatie) en Aik van Eemeren (Chief Technology Office/Innovatieteam). Zij gaven een toelichting op het collegeakkoord. Het nieuwe college wil beleid niet meer vanuit het stadhuis bedenken maar samen met de stad. Aan de hand van enkele ontwikkelingen op het gebied van de digitale samenleving is het gesprek hierover gevoerd.

Daarna presenteerde Michael Mekel van de Raad voor het Openbaar Bestuur en auteur van Voor de publieke zaak enkele hoofdlijnen uit zijn rapport. De commissie ging met hem in gesprek over onder andere de rol van raadsleden bij gemeentelijke samenwerking, werkdruk en hoe raadsleden beter kunnen worden ondersteund.

De internetconsultatie over de versterking van de decentrale rekenkamers is gestart. De commissie geeft aan dat een reactie vanuit de VNG in afstemming met de portefeuillehouder van de commissie wenselijk is.

Op 24 mei hebben Marike van Doorn en Heleen van Dijk de commissie vertegenwoordigd in de vergadering van de commissie Bestuur en Veiligheid. Aanleiding was de integriteit van lokaal bestuurders (en de rol van de raad) naar aanleiding van het rapport Elzinga en Korsten voor de gemeente Brunssum en de reactie van de minister. Met de commissie is een goed inhoudelijk gesprek gevoerd.

College voor Arbeidszaken  

Op 1 januari 2020 gaat de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in. De VNG en de vakbonden hebben afgesproken de nieuwe cao-tekst op 1 november 2018 klaar te hebben, zodat gemeenten de tijd hebben om de implementatie van de Wnra voor te bereiden. Naast technische omzetting van de tekst moeten er afspraken worden gemaakt over het invullen van de lokale ruimte, het lokale overleg en geschillenregelingen. Het college nam over deze onderwerpen standpunten in. Na de zomer worden de bestuurlijke overleggen over de normalisering hervat.

De Cao Gemeenten loopt tot 1 januari 2019. Ter voorbereiding op de onderhandelingen wordt er in september een ledenraadpleging gehouden over de arbeidsvoorwaardennota. Daarin staan de uitgangspunten van het CvA voor de onderhandelingen die vanaf 1 november 2018 starten.

De sector overheid heeft de doelstelling voor de banenafspraak nog niet gehaald. In 2017 creëerde zij 6500 banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Als de overheid volgend jaar de doelstelling van 12.500 extra banen niet haalt, dan wordt de quotumheffing – een boete per niet-gerealiseerde arbeidsplaats – van kracht. Het CvA vindt het belangrijk dat gemeenten werken aan een inclusieve samenleving. De VNG blijft daarom gemeenten ondersteunen bij het realiseren van banen, zodat mensen met een arbeidsbeperking ook bij gemeenten mee kunnen doen.  

Milieu, Energie en Mobiliteit

Desiree Schaap en Robert Cellissen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gaven een presentatie over de vrachtwagenheffing, een afspraak uit het regeerakkoord. De inkomsten uit de heffing worden ingezet voor innovatie en verduurzaming van de vervoerssector. Een vraag die speelt, is op welke wegen de heffing moet gaan gelden. De commissie vraagt aandacht voor de effecten van sluipverkeer (verkeersonveiligheid en hogere geluidsbelasting) en roept op naar een meer pragmatisch model te kijken. Gemeenten willen betrokken zijn in de bijsturing van het systeem: lokaal moet maatwerk mogelijk zijn. Naar verwachting is de vrachtwagenheffing in 2023 realiteit.

De VNG ondertekent het Klimaatakkoord niet voordat de inhoud is afgestemd met de achterban. Na de zomer organiseert de VNG samen met de UvW en het IPO bijeenkomsten in alle provincies over de Regionale Energiestrategie (RES) en het Klimaatakkoord. Elke gemeente wordt geacht in een RES deel te nemen. De opgave van energieopwekking op land zijn voor iedere regio bekend. De regio’s bepalen zelf hun eigen mix van zon, wind, et cetera, met steun van de gemeenteraden. Vraag is of de regionale invulling van de nationale opgave de optelsom is tot het nationaal belang. Mocht dit niet zo zijn, dan moet toch een deel van de opgave worden verdeeld over de regio’s.

Meer over de commissies en het vergaderschema: www.vng.nl/vereniging