VNG Magazine nummer 9, 12 mei 2023

Tekst: VNG

Concepten ALV-agenda en VNG Verenigingsstrategie 2030

Bij eerdere ledenvergaderingen is er vanuit de leden gevraagd om op een eerder moment al een conceptagenda voor de ALV en waar mogelijk ook voorstellen aan de leden toe te zenden. Gelet hierop hebben we nu alvast een ledenbrief met de conceptagenda en de conceptversie van de Verenigingsstrategie 2030 verstuurd. U vindt de ledenbrief op vng.nl. De definitieve agenda en stukken ontvangt u uiterlijk woensdag 17 mei.
 


Terugblik VNG-bestuursvergadering van 21 april 2023

De bestuursvergadering wordt geopend met een actueel thema van deze week: het principeakkoord over de Hervormingsagenda Jeugd. Verder besprak het bestuur de Voorjaarsnota, de Wet langdurige zorg en werden er verschillende voorstellen goedgekeurd.

Hervormingsagenda Jeugd
De voorzitter dankt delegatieleider Cathalijne Dortmans en alle andere betrokkenen hartelijk voor hun volhardende inzet de afgelopen anderhalf jaar en de enorme prestatie die zij geleverd hebben. Een ledenbrief met uitleg over het principeakkoord is verzonden. Tijdens de ALV op woensdag 14 juni legt het bestuur het akkoord voor aan de leden.

Voorjaarsnota
Daarnaast is geruime tijd aandacht besteed aan de Voorjaarsnota van het kabinet. Ter voorbereiding op de uitkomst hiervan wat betreft voldoende, meerjarige, financiële middelen bespreekt het bestuur de eventueel te nemen vervolgstappen. De leden worden hierover zo spoedig mogelijk nader geïnformeerd.

Wet langdurige zorg (Wlz)
Ook aan de orde zijn de bestuurlijke afspraken met betrekking tot de GGZ-instroom in de Wet langdurige zorg (Wlz). Het bestuur stemt hiermee in met inachtneming van de volgende punten: een uitname uit het gemeentefonds is onbespreekbaar, goede randvoorwaarden voor uitvoerbaarheid zijn van groot belang, start met onderzoek naar de passendheid en houdbaarheid van de ondersteuning en zorg voor deze groep in het brede zorgstelsel en maak deze rapportage onderdeel van het houdbaarheidsonderzoek Wmo.
 


Terugblik VNG-commissie EKEM 13 april 2023

Op de agenda van de commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu (EKEM) stonden de klimaatambities van het kabinet, de financiering van klimaattaken, betaalbaarheid warmtetransitie, het interbestuurlijk programma VTH en het programma publieke dienstverlening voor ondernemers.

Verhoogde klimaatambities
Voorzitter Lot van Hooijdonk nam de commissie mee in de hogere klimaatambities waar het rijk aan werkt. Want dat vraagt mogelijk een forse extra inzet van beleidsmaatregelen, ook vanuit gemeenten.
Vanuit de VNG wordt tijdens de ALV van 14 juni de 55%-doelstelling geagendeerd, met als focus de randvoorwaarden op basis waarvan gemeenten hun taken kunnen uitvoeren die additioneel zijn aan het klimaatakkoord.

Interbestuurlijk Programma VTH
De VNG is deelnemer aan het Interbestuurlijk programma Versterking VTH, voor versterking van het stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving. De commissie reflecteerde op criteria en KPI’s (kritieke prestatie-indicatoren) voor de robuustheid van omgevingsdiensten. Voor de volgende EKEM-vergadering op 25 mei komt dit onderwerp opnieuw terug bij de commissie.

Actieprogramma publieke dienstverlening aan ondernemers
De overheid maakt werk van betere dienstverlening aan ondernemers. Er wordt ingezet op de thema’s arbeidsmarkt, digitalisering en verduurzaming. De commissie heeft als aandachtspunten meegegeven om aansluiting te zoeken met de EU (subsidies) en de energietransitie.

Meer over de commissies en het vergaderschema: vng.nl/vereniging.