VNG Magazine nummer 14, 23 september 2022

Tekst: VNG

VNG Netwerkreceptie Europese Week van Steden en Regio’s 2022

Op maandag 10 oktober gaat de Europese week van Regio’s en Steden 2022 van start in Brussel. De VNG trapt als vanouds deze week af met een netwerkreceptie. U bent van harte uitgenodigd, aanmelden kan via de agenda op vng.nl.
Van 10 t/m 13 oktober 2022 vindt de Europese week van Regio’s en Steden in Brussel plaats. Tijdens deze dagen komen vertegenwoordigers van regio’s en gemeenten, wetenschappers en medewerkers van het bedrijfsleven uit heel Europa bijeen. De thema’s van de week zijn dit jaar: groene transitie, territoriale cohesie, digitale transitie en jeugd.


Terugblik VNG-bestuursvergadering, 15 september 2022

Voorzitter Jan van Zanen heet de aanwezigen welkom bij de laatste vergadering van dit VNG-bestuur. Begin oktober treden het nieuwe bestuur en de nieuwe commissies aan. De voordrachtscommissie informeert binnenkort iedereen die hiervoor interesse heeft getoond. De nieuwe samenstelling van bestuur en commissies wordt in een ledenbrief bekendgemaakt. De functies van voorzitter en vicevoorzitter vallen hier buiten. Pas tijdens de ledenvergadering op 2 december treedt de vicevoorzitter af. De termijn van de voorzitter loopt tot aan de ALV in juni 2023.

Actualiteiten
Het bestuur spreekt over de verwachtingen en activiteiten rond Prinsjesdag.

 • Klimaat en energie
  Lot van Hooijdonk, commissievoorzitter Economie, Klimaat, Energie en Milieu (EKEM), praat het bestuur bij over de Warmtewet en de wetgeving gemeentelijke instrumenten warmtetransitie. Ook wordt kort gesproken over de plannen die minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat dit najaar zal presenteren onder de noemer ‘Water en Bodem Sturend’. Gemeenten worden hierdoor op tal van manieren geraakt.
   
 • Nationale Cybersecurity Strategie (NCSS)
  Directeur Informatiesamenleving, Nathan Ducastel, informeert het bestuur over de inbreng van de VNG en de ‘cyberburgemeesters’ op dit onderwerp. Het is van groot belang dat deze inbreng daadwerkelijk wordt meegenomen door de ministeries van Justitie en Veiligheid en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties die deze strategie opstellen.
   
 • Omgevingswet
  Directeur Fysieke Leefomgeving, Albert Vermuë, meldt de stand van zaken over de invoering van de Omgevingswet. Eind november wordt duidelijk of de wet definitief per 1 januari 2023 kan worden ingevoerd.
   
 • Armoedebestrijding en noodfonds
  De voorzitter van de commissie Participatie, Schuldhulp­verlening en Integratie (PSI), Peter Heijkoop, vertelt dat de VNG in overleg is met het kabinet over het noodfonds armoedebestrijding, de werking ervan en de rol van gemeenten bij het noodfonds. De urgentie van de energiecrisis vraagt om acute maatregelen door de overheid, maar Heijkoop spreekt ook de wens uit dat het rijk werk maakt van duidelijkheid op de middellange en lange termijn.

Verenigingsvisie 2030
De directie van de VNG presenteert de concept-Verenigingsvisie 2030, waarin een sterke lokale bestuurslaag centraal staat. Het bestuur complimenteert de opstellers en stemt ermee in het concept de komende maanden met de leden te bespreken, om te komen tot een definitieve visie die tijdens de ALV in juni 2023 ter goedkeuring aan de leden kan worden voorgelegd.

Overige onderwerpen
Het bestuur stemt in met de gezamenlijke Actieagenda Gemeentelijke Handhaving 2022-2024, opgesteld door de commissie Veiligheid en Bestuur. Verder bespreekt het bestuur de CAO Gemeenten 2023 en de ABP pensioenregeling 2026. Het bestuur stemt er ook mee in dat de VNG, namens de gemeenten, de voorziening in beheer neemt die in 2023 de digitale overdracht van de uitslagen van de verkiezingen van de provinciale staten en de waterschappen mogelijk maakt.
De voorzitter sluit de vergadering af met een terugblik op de afgelopen bestuursperiode. Hij bedankt eenieder voor haar/zijn inzet van de afgelopen jaren. De aanwezigen typeren de afgelopen bestuursperiode als leuk, plezierig, inspirerend, leerzaam en soms spannend. Complimenten worden uitgesproken richting voorzitter Jan van Zanen en het VNG Bureau.

Meer over de commissies en het vergaderschema: vng.nl/vereniging