Zoekresultaten (61 - 72 van de 16096)

Onderwerpen
Integere bestuurders en ambtenaren zijn een basisvoorwaarde voor het vertrouwen van de burger in het gemeentelijk handelen. Integriteit heeft ook alles te maken met kwaliteit en professionaliteit. Om de integriteit hoog te houden staan allereerst individuele politici en ambtenaren aan de lat. Daarnaast zijn college en raad gezamenlijk verantwoordelijk voor een goed integriteitsbeleid en het periodiek agenderen van het thema integriteit.

Onderwerpen
Gemeenten heffen leges voor het verrichten van diensten die in het individuele belang van de aanvrager van de dienst zijn. Bijvoorbeeld voor het in behandeling nemen van aanvragen om een reisdocument, een rijbewijs of een vergunning. De leges dekken de kosten van de dienstverlening.

Onderwerpen
5G is de vijfde generatie netwerk mobiele telecommunicatie en de opvolger van G4. Met deze vijfde generatie verloopt de overdracht van data sneller, is de reactietijd van het netwerk korter en de betrouwbaarheid groter dan bij 4G. 5G wordt gezien als een belangrijke voorwaarde voor de verdere ontwikkeling van de informatiesamenleving.

Onderwerpen
Vanaf 1 januari 2017 krijgt iedere gemeenteambtenaar naast salaris ook een vrij besteedbaar budget: het Individueel Keuze Budget (IKB). Dit is afgesproken in het cao-akkoord 2013-2015. Het IKB sluit aan bij de wens voor meer keuzevrijheid voor medewerkers. Zij krijgen meer zeggenschap over hun eigen geld en kunnen keuzes maken die passen bij hun levensfase, persoonlijke wensen en doelen.

Onderwerpen
Gemeenten zijn bij het innen van belastingen gebonden aan de regels in de Invorderingswet. Die regels maken het ook mogelijk om kwijtschelding te verlenen. Via een kwijtscheldingsbeleid kan een gemeente het voor bepaalde groepen makkelijker maken om rond te komen.

Onderwerpen
In dit dossier staat alle informatie over het collectieve zorgverzekeringscontract. Op deze pagina lichten wij dit contract toe, treft u veelgestelde vragen aan en houden wij u op de hoogte van het actuele nieuws over dit onderwerp.

Onderwerpen
Heffing gaat over de regels die gelden bij de totstandkoming van belastingaanslagen.

Onderwerpen
In dit dossier vindt u alle informatie over de onderhandelingen voor de Cao Gemeenten. Wilt u meer weten over de cao in de sociale werkvoorziening? Kijk dan op de pagina Overzicht onderhandelingen cao Wsw.

Onderwerpen
Met een gemeentelijk belastinggebied kan de gemeente de verdeling tussen inkomsten en uitgaven afstemmen op plaatselijke voorkeuren.

Onderwerpen
Gemeentemedewerkers in een bezwarende functie, zoals brandweer- en ambulancemedewerkers, hadden tot 2006 recht op functioneel leeftijdsontslag (FLO). Vanwege diverse (fiscale) wetswijzigingen is dit per 1 januari 2006 afgeschaft. Voor medewerkers die onder de oude FLO-regeling vielen, is het FLO-overgangsrecht afgesproken. Voor nieuwe medewerkers staat na 20 dienstjaren de tweede loopbaan centraal. Sinds 2017 geldt een herziening van het FLO-overgangsrecht voor brandweermedewerkers.

Onderwerpen
Fiscaal procesrecht gaat over de regels die gelden bij bezwaar en beroep tegen beslissingen voor gemeentelijke belastingen en de Wet waardering onroerende zaken (WOZ).

Onderwerpen
In dit dossier vindt u beleidsinhoudelijke informatie over een aantal belangrijke arbeidsvoorwaarden.