In binnensteden en stad- en dorpskernen komen veel opgaven samen. Naast stedelijke transformatie gaat het ook om digitalisering en andere ondernemerschapsvraagstukken (van verborgen armoede onder ondernemers tot de positie van de ondernemer in de waardeketen), arbeidsmarktvraagstukken, mobiliteitsvraagstukken (stadsdistributie, de rol van de auto in de stad en parkeren, Co2-reductie), klimaatadaptatie en groenvoorziening en ook datavraagstukken (c.q. data verzamelen in publieke ruimte, binnenstadsmonitoring, interactie met bezoekers).

Gemeenten werken nauw samen met ondernemers en vastgoedpartijen, inwoners, maatschappelijke organisaties, en in de regio met buurgemeenten, medeoverheden en kennis- en onderwijsinstellingen in hun aanpak van de binnenstad. Lees meer over het beleid voor vitale binnensteden en kernen op de pagina van de Taskforce economisch herstel en transitie.

Retailagenda

Doel van de Retailagenda, een initiatief van het ministerie van EZ, betrokken organisaties en marktpartijen, is een gezonde, toekomstbestendige retailsector. De Retailagenda startte in 2015 en werd in 2018 verlengd met (ten minste) twee jaar. De vervolgaanpak heeft een aangescherpte koers met vijf thema’s: regionale sturing, lokale transformatie, flexibilisering van de huurmarkt, Human Capital Agenda, kenniscreatie en innovatie.

Impulsaanpak Winkelgebieden

Met het programma Impulsaanpak Winkelgebieden wil het rijk de binnenstedelijke winkelgebieden omvormen tot toekomstbestendige gebieden met een stevige sociale en economische basis. Op 9 mei 2022 is het eerste indieningstijdvak voor de regeling gestart, voor deze eerste ronde stelt het ministerie van EZK in totaal € 22 miljoen beschikbaar. Gemeenten kunnen een aanvraag indienen tot 30 mei 12.00 uur.

Hoe staat het met de vitaliteit van de binnenstad en kernen in uw gemeente?

Bekijk de lokale cijfers van uw gemeente in een overzichtelijk dashboard op waarstaatjegemeente.nl

Publicaties & Brieven