Gemeenten hebben de taak om verantwoord met riolering en stedelijk water om te gaan. In de Wet Milieubeheer en de Waterwet zijn de zorgplichten vastgelegd. 

Ons standpunt

Wateroverlast en hittestress komen steeds vaker voor. Zonder maatregelen kan dit leiden tot schade en slachtoffers. In deze maatschappelijke opgave werken gemeenten samen met andere betrokkenen aan oplossingen. 

Rol van gemeenten

Gemeenten hebben op grond van de Wet milieubeheer (Wm) een zorgplicht voor de inzameling van stedelijk afvalwater, en op grond van de Waterwet een zorgplicht voor hemelwater en een zorgplicht voor grondwater. De wijze waarop een gemeente invulling geeft aan de zorgplichten wordt weergegeven in het gemeentelijk rioleringsplan (GRP).

Lees meer over gemeentelijke watertaken

Doelmatig waterbeheer

In 2011 hebben de VNG, het Rijk, waterschappen, provincies en drinkwaterbedrijven een Bestuursakkoord Water afgesloten om de doelmatigheid van het waterbeheer te vergroten. Op 31 oktober 2018 zijn aanvullende afspraken bij dit akkoord ondertekend met als doel om de samenwerking een nieuwe impuls te geven.

Lees meer over Bestuursakkoord Water

Deltaprogramma

In het Deltaprogramma wordt samenhangend naar het Nederlandse waterbeheer gekeken: een nationale aanpak van de wateropgaven.

Lees meer over het Deltaprogramma

Klimaatadaptatie

Klimaatbestendigheid raakt aan de kerntaken van gemeenten op het gebied van ruimtelijke ordening en waterbeheer, maar zoekt ook nadrukkelijk naar slimme oplossingen op het gebied van volksgezondheid (bijvoorbeeld een hitteplan), communicatie en burgerparticipatie en calamiteitenbeheersing. 

Lees meer over klimaatadaptatie

Publicaties & Brieven