Nieuws
De Global Goals gemeenteverkiezing 2023 is gewonnen door de gemeente Hengelo. De winnaar werd tijdens de Global Goals Meet-up op 1 juni feestelijk bekendgemaakt. De winnende inzending laat zien dat de doelen een kompas kunnen zijn voor duurzame en innovatieve projecten met breed draagvlak onder inwoners.
Goede ruimtelijke ordening is voor ieder van belang en kan de oplossing bieden voor een aantal maatschappelijke problemen. Daarvoor moeten we samenwerken als één overheid. Met oog op het debat Ruimtelijke Ordening op donderdag 11 mei geven we de Kamer een aantal punten mee.
De ministeries van IenW en BZK hebben een landelijke maatlat opgesteld voor groen en klimaatadaptief bouwen. Daarmee is het voor overheden en de bouwsector duidelijk waaraan zij moeten voldoen om te bouwen en te ontwikkelen in een veranderend klimaat.
De VNG waardeert en ondersteunt op hoofdlijnen de kabinetsinzet om water en bodem een sturende rol te geven bij ruimtelijke ordening. Gezien de urgentie vinden wij wel dat extra stappen moeten worden gezet. Dat schrijven we aan de Kamer in de aanloop naar het notaoverleg over Water en Bodem Sturend.
Vanwege alle huidige en aankomende opgaven met ruimtelijke implicaties is het van belang dat het kabinet scherpere keuzes maakt dan nu gebeurt, zegt het Planbureau voor de leefomgeving (PBL). De VNG onderschrijft deze oproep en vraagt tegelijkertijd om lokale beleidsvrijheid en afwegingsruimte voor gemeenten.
In Brussel wordt momenteel onderhandeld over de natuurherstelwet. In december 2022 heeft de commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit (RWM) een standpunt over deze Europese wet vastgesteld. Dit standpunt vormt de basis voor onze inzet bij het rijk, het Europees Parlement, het Comité van de Regio's en het CEMR.
Om weerstand te bieden tegen extremere weersinvloeden is het onder meer nodig de ruimtelijke ordening daarop aan te passen. Een vernieuwde handreiking laat met concrete voorbeelden zien wat gemeenten binnen decentrale regelgeving kunnen doen aan klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen, inrichten en beheren.
Het Europees Parlement en de Raad van de EU hebben een akkoord bereikt over 3 voorstellen: het REPowerEU-plan, het Sociaal Klimaatfonds en het Emissiehandelssysteem. Alle voorstellen richten zich op meer energieonafhankelijkheid, ondersteuning voor kwetsbare inwoners en duurzame investeringen.
Overheden en inwoners moeten zich meer bewust worden van en anticiperen op de gevolgen van extreem weer. Dat is de hoofdconclusie van de Beleidstafel wateroverlast en hoog water. Deze commissie is aan de slag gegaan na de grote wateroverlast in Limburg afgelopen zomer als gevolg van extreme regenval.
Provincies hebben de nationale opgaven en doelen ontvangen, op basis waarvan zij voorstellen moeten doen voor de complexe ruimtelijke opgaven waar Nederland voor staat. Er moeten stevige keuzes worden gemaakt. We pleiten daarom voor vroegtijdige betrokkenheid van gemeenten en een gedegen uitvoeringsstrategie.