Nieuws
De ministeries van IenW en BZK hebben het 'Ruimtelijk afwegingskader klimaatadaptieve gebouwde omgeving' gepubliceerd. Dit is voor gemeenten een nuttig instrument bij de keuze van woningbouwlocaties, doordat het inzicht geeft in bodemdaling, neerslag, risico op overstromingen en drinkwaterbeschikbaarheid.
Bij de grote opgaven in de fysieke leefomgeving is behoefte aan samenhangende informatie vanuit data en monitoring. Voor een sterke informatiepositie moeten interbestuurlijke samenwerkingsverbanden worden opgezet. Dat blijkt uit onze ‘Verkenning informatiepositie fysiek domein’.
Het principe Water en Bodem Sturend is uitgewerkt in een landelijke strategie en interbestuurlijke uitvoeringsagenda. De VNG heeft zich ervoor ingezet dat daarin ook aandacht is voor de uitvoeringskracht van gemeenten. We roepen gemeenten op ermee aan de slag te gaan, met ondersteuning vanuit deze strategie.
Het is van belang dat gemeenten nog voor inwerkingtreding van de Omgevingswet hun verordening afvoer hemel- en grondwater aanpassen. Hiervoor heeft de VNG een gewijzigde modelverordening opgesteld. Deze is in lijn met de adviezen uit onze Handreiking verordening afvoer hemel- en grondwater en Omgevingsplan.
De VNG adviseert gemeenten hun verordening afvoer hemel- en grondwater vóór 1 januari 2024 aan te passen. We hebben een ‘Handreiking Verordening afvoer hemel- en grondwater en omgevingsplan’ opgesteld met een voorbeeld raadsbesluit en toelichting.
Op 15 juni stemt de milieucommissie van het Europees Parlement over de EU Natuurherstelwet. De VNG steunt de commissie in het vormen van een natuurherstelwet, maar pleit voor lokale afwegingsruimte en een inspanningsverplichting in plaats van resultaatverplichting.
De Global Goals gemeenteverkiezing 2023 is gewonnen door de gemeente Hengelo. De winnaar werd tijdens de Global Goals Meet-up op 1 juni feestelijk bekendgemaakt. De winnende inzending laat zien dat de doelen een kompas kunnen zijn voor duurzame en innovatieve projecten met breed draagvlak onder inwoners.
Goede ruimtelijke ordening is voor ieder van belang en kan de oplossing bieden voor een aantal maatschappelijke problemen. Daarvoor moeten we samenwerken als één overheid. Met oog op het debat Ruimtelijke Ordening op donderdag 11 mei geven we de Kamer een aantal punten mee.
De ministeries van IenW en BZK hebben een landelijke maatlat opgesteld voor groen en klimaatadaptief bouwen. Daarmee is het voor overheden en de bouwsector duidelijk waaraan zij moeten voldoen om te bouwen en te ontwikkelen in een veranderend klimaat.
De VNG waardeert en ondersteunt op hoofdlijnen de kabinetsinzet om water en bodem een sturende rol te geven bij ruimtelijke ordening. Gezien de urgentie vinden wij wel dat extra stappen moeten worden gezet. Dat schrijven we aan de Kamer in de aanloop naar het notaoverleg over Water en Bodem Sturend.