In Brussel wordt momenteel onderhandeld over de natuurherstelwet. In december 2022 heeft de commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit (RWM) een standpunt over deze Europese wet vastgesteld. Dit standpunt vormt de basis voor onze inzet bij het rijk, het Europees Parlement, het Comité van de Regio's en het CEMR.
Om weerstand te bieden tegen extremere weersinvloeden is het onder meer nodig de ruimtelijke ordening daarop aan te passen. Een vernieuwde handreiking laat met concrete voorbeelden zien wat gemeenten binnen decentrale regelgeving kunnen doen aan klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen, inrichten en beheren.
Het Europees Parlement en de Raad van de EU hebben een akkoord bereikt over 3 voorstellen: het REPowerEU-plan, het Sociaal Klimaatfonds en het Emissiehandelssysteem. Alle voorstellen richten zich op meer energieonafhankelijkheid, ondersteuning voor kwetsbare inwoners en duurzame investeringen.
Overheden en inwoners moeten zich meer bewust worden van en anticiperen op de gevolgen van extreem weer. Dat is de hoofdconclusie van de Beleidstafel wateroverlast en hoog water. Deze commissie is aan de slag gegaan na de grote wateroverlast in Limburg afgelopen zomer als gevolg van extreme regenval.
Provincies hebben de nationale opgaven en doelen ontvangen, op basis waarvan zij voorstellen moeten doen voor de complexe ruimtelijke opgaven waar Nederland voor staat. Er moeten stevige keuzes worden gemaakt. We pleiten daarom voor vroegtijdige betrokkenheid van gemeenten en een gedegen uitvoeringsstrategie.
Nederland heeft te maken met grote opgaven op het gebied van klimaatverandering, bodem en natuur. Al deze opgaven zijn met elkaar verbonden, maar de impact en uitvoering zal per regio verschillen. De VNG pleit ervoor dat overheden bij de uitvoering naast elkaar staan en de regio’s ondersteunen en faciliteren...
Maak de impact van het principe ‘Water en bodem sturend’ op de woningbouwplannen en het landelijk gebied concreet. Dat is een van de aandachtspunten die de VNG namens gemeenten meegeeft aan de Tweede Kamer, voor de behandeling op 21 november van de I en W-begroting op het onderdeel water.
Met de nieuwe wetgeving voor bodemgezondheid worden bodems in de toekomst beter beschermd. Ook zien de nieuwe regels erop toe dat bodems op duurzame wijze worden gebruikt. De VNG reageerde op de openbare raadpleging van de Commissie, omdat de wetgeving ook gevolgen heeft voor gemeenten.
In november dit jaar vindt, onder voorzitterschap van Egypte, de 27e conferentie van de Verenigde Naties over Klimaatverandering (COP27) plaats. De VNG gaat tijdens de conferentie aandacht vragen voor meer betrokkenheid van lokale overheden bij het opstellen van internationaal klimaatbeleid.
De Europese Agenda Stad (Urban Agenda) krijgt er 2 nieuwe thema’s/partnerschappen bij: ‘Sustainable Tourism’ (duurzaam toerisme) en ‘Greening Cities’ (vergroening van steden). Steden en regio’s kunnen zich nu aanmelden om partner te worden.