De ministeries van IenW en BZK hebben het 'Ruimtelijk afwegingskader klimaatadaptieve gebouwde omgeving' gepubliceerd. Dit is voor gemeenten een nuttig instrument bij de keuze van woningbouwlocaties, doordat het inzicht geeft in bodemdaling, neerslag, risico op overstromingen en drinkwaterbeschikbaarheid.

Ga naar het Ruimtelijk afwegingskader klimaatadaptieve gebouwde omgeving

Gebruik van het afwegingskader

Het afwegingskader biedt informatie over waar in Nederland goed gebouwd kan worden, waar een (grote) opgave is vanuit het water- en bodemsysteem, en waar het niet verstandig is om te bouwen. De VNG adviseert gemeenten om het afwegingskader samen met de bijbehorende maatlat te gebruiken bij ruimtelijke beslissingen over locatie, inrichting en bouwmethode van nieuwbouwprojecten. Daarbij moet uiteraard ook goed worden gekeken naar aanvullende informatie die regionaal en lokaal beschikbaar is.

Uitbreiding en verbetering 

De VNG blijft betrokken bij de verdere uitbreiding en verbetering van het afwegingskader door het rijk. Momenteel omvat het afwegingskader bijvoorbeeld nog geen informatie over benodigde ruimte voor waterberging. Bovendien is het alleen van toepassing op bouwplannen en niet op grootschalige infrastructuurprojecten of de bepaling van functies in landelijke gebieden. Ook is het gebruik van het afwegingskader niet verplicht. Komende tijd wordt gekeken welke borgingsmogelijkheden er zijn, en wat hierbij verstandig en nuttig is.

Praktijk vaak weerbarstig

Het afwegingskader vormt voor het rijk een belangrijke invulling van het principe ‘water en bodem sturend’. De VNG benadrukt dat veel gemeenten gemotiveerd zijn om de woningbouwopgave in lijn te brengen met deze benadering, bijvoorbeeld om toekomstige problemen met funderingen of wateroverlast te voorkomen.

In de praktijk blijkt dit echter vaak ingewikkeld, vanwege een tekort aan geschikte bouwlocaties zonder grote uitdagingen. Gemeenten overwegen dan alternatieve bouwmethoden en extra maatregelen, maar worden hierin vaak belemmerd door financiële beperkingen. Steeds vaker doen gemeenten een beroep op het rijk voor financiële steun. De VNG blijft hierover in gesprek met het rijk.