Veel gemeenten hebben te maken met ontwikkelingen in de landbouw, zoals effecten van schaalvergroting en emissiearme huisvesting. In de toekomst zal veel regelgeving voor landbouwbedrijven worden ondergebracht in de Omgevingswet.

SANERINGSREGELING BEËINDIGEN VARKENSBEDRIJVEN

Het kabinet werkt aan een saneringsoperatie in veedichte gebieden. Daarmee wil het Rijk de geuroverlast en gezondheidsrisico’s voor de omgeving inperken. Gemeenten hebben een verantwoordelijkheid bij het intrekken van de omgevingsvergunning en de herbestemming van de te saneren locaties.

Klimaatakkoord en Landbouw en landgebruik

Het doel van de huidige onderhandelingen voor het Klimaatakkoord is dat er een breed maatschappelijk akkoord komt over maatregelen die ertoe moeten leiden dat in 2030 de uitstoot van CO2 met 49 procent omlaag is gebracht. In de eerste fase worden de onderhandeling daarover gevoerd aan 5 sectortafels. Eén van de sectortafels gaat over landbouw en landgebruik.

Publicaties & Brieven