Het rijk en de VNG werken aan de Hervormingagenda jeugdzorg. Deze wordt naar verwachting dit najaar afgerond. Vooruitlopend hierop zijn voor de jaren 2022 en 2023 al aanvullende, incidentele middelen toegevoegd aan het gemeentefonds, in lijn met de financiële reeks...
Ondernemers die extra hulp nodig hebben bij heroriëntatie op de arbeidsmarkt kunnen terecht bij regionale mobiliteitsteams (RMT’s). De RMT’s bieden hulp naar ander werk in de vorm van intensieve begeleiding, coaching, scholing en leren in de praktijk. De RMT’s zijn...