In deze stap legt u het concept ontwerpbesluit (voorontwerp) ter inzage voor informele inspraak.
In deze stap verzamelt u adviezen van uiteenlopende deskundigen en ketenpartners. U stelt een concept ontwerpbesluit (voorontwerp) op en laat dit accorderen.
In de fase Ontwerpen stelt u op basis van de uitgangspunten een ontwerp op. Tegelijk stelt u de daarmee corresponderende (toepasbare) regels op of wijzigt deze.
In deze processtap geeft u kennis van het voornemen om het omgevingsplan te wijzigen. Vervolgens voert u afstemming en participatie uit. Onder afstemming verstaan we hier de afstemming met andere bestuursorganen (ketenpartners). Onder participatie verstaan we het betrekken van inwoners...
Met het rapport ‘Van Beschermd Wonen naar een Beschermd Thuis’ werd in 2015 een transformatie ingezet waarbij elke gemeente verantwoordelijk wordt voor haar eigen inwoners. In het Gooi had een aantal ‘regiogemeenten’ die verantwoordelijkheid toen al op zich genomen. 'Het...