Dit zijn de stappen die u nu al kunt zetten als het gaat om het voorbereiden  van het kerninstrument 'programma'.

  1. Inventariseer welke vigerend beleid in de toekomst als programma moet worden gezien. Inventariseer welke programma’s de gemeente na inwerkingtreding van de Omgevingswet op wil/moet stellen. Ga na wie van de programma’s “eigenaar” is/wordt. Maak een planning van de op te stellen programma’s.
  2. Ga in gesprek met de “eigenaren” van het bestaand beleid en stel gezamenlijk de ambitie vast.
  3. Denk na hoe je om wil gaan met inspraak en participatie bij het vaststellen van het programma.  
  4. Breng de werkprocessen in kaart die geraakt worden door het programma en pas deze aan.
  5. Bespreek met de gemeenteraad en het college hoe om te gaan met de bevoegdheid van het college om programma’s vast te stellen.
  6. Standaardiseer begrippen die worden gebruikt in programma’s en andere kerninstrumenten zoals het omgevingsplan.
  7. Bedenk op welke wijze maatregelen die zijn opgenomen in het programma kunnen worden gemonitord.

En tot slot: volg de ontwikkelingen en maak gebruik van wat door Aan de slag met de Omgevingswet en de VNG ter ondersteuning wordt ontwikkeld.

Meer informatie