Juridische grondslag

Artikelen 229 van de Gemeentewet

Belastbaar feit

Het hebben van een standplaats voor een woonwagen, daaronder begrepen de diensten die met de standplaats verband houden.

Belastingplichtige

Degene die de standplaats heeft. Als degene die een standplaats heeft, wordt aangemerkt de hoofdbewoner van de woonwagen.

Maatstaf van heffing

Er is in de Gemeentewet geen heffingsmaatstaf opgenomen.

Tarief

Bij het bepalen van het tarief dient de gemeente er rekening mee te houden dat niet meer dan 100% van de kosten kunnen worden verhaald.

Vrijstellingen

Er gelden geen wettelijke vrijstellingen. In de VNG-modelverordening is de vrijstelling opgenomen voor de standplaats waar een huurovereenkomst geldt.

Overige informatie

De landelijke opbrengst is ons niet bekend.

Modelverordening

https://www.decentraleregelgeving.nl/