Juridische grondslag

Artikel 228a Gemeentewet.

Belastbaar feit

 • Het genot krachtens eigendom, bezit of beperkt recht van een eigendom dat direct of indirect is aangesloten op de gemeentelijke riolering (eigenarenheffing).
 • Het gebruik van een eigendom van waaruit water direct of indirect op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd (gebruikersheffing).

Belastingplichtige

 • De genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht;
 • De gebruiker.

Grondslag

Dat kunnen er vele zijn, veel gebruikte zijn een vast bedrag per eigendom en een heffing naar de hoeveelheid afgevoerd water.

Tarief

Is sterk afhankelijk van de gekozen grondslag.

Waarom heffen gemeenten een rioolheffing?

De gemeente heeft bij wet een zorgplicht voor drie beleidsvelden op het gebied van water. Doel van de  rioolheffing is om geld  vrij te maken voor onder meer:

 • de afvoer van afvalwater
 • de afvoer  van regenwater (ook wel hemelwater genoemd)
 • het beheer van het grondwaterpeil

Wie betaalt de rioolheffing?

De rioolheffing wordt voldaan door zakelijk gerechtigden (doorgaans eigenaren) of gebruikers van huizen en (bedrijfs)gebouwen die belangen kunnen hebben bij de zorgplicht. Dit is afhankelijk van wat de gemeente in haar verordening op de rioolheffing vastlegt. Gemeenten kunnen er voor kiezen beide partijen te laten betalen in een gecombineerde heffing of  alleen gebruikers of eigenaren aan te slaan voor de rioolheffing. Daarnaast kan onderscheid gemaakt worden tussen woningen en niet-woningen.

Wat zijn de voorwaarden voor het heffen van de rioolheffing?

De belangrijkste voorwaarde voor het heffen van de rioolheffing, is dat de gemeenteraad een verordening rioolheffing vaststelt. In deze verordening wordt onder meer vast gelegd:

 • wie de heffing moet betalen
 • waar de hoogte van de heffing op is gebaseerd
 • wanneer er een belastingschuld ontstaat.

Los daarvan moet de gemeente een Gemeentelijk Rioleringsplan vaststellen, waarin de belangrijkste beleidskeuzes omtrent de zorgplicht zijn vastgelegd.

Wat valt er te kiezen bij de rioolheffing?

In de gemeentelijke belastingverordening kunnen verschillende varianten worden uitgewerkt.  Zo kan de gemeenteraad  er voor kiezen dat het tarief alle kosten van de watertaken dekt of afspreken dat de gemeente andere, additionele middelen aanwendt om de kosten te voldoen. Ook is het mogelijk om bepaalde beleidskeuzes aan te brengen. Zo kan gekozen worden voor:

 • een gedragsprikkel die het gebruik van water door consumenten beperkt
 • een methodiek die er voor zorgt dat er zo min mogelijk kosten zijn verbonden aan het innen

Daarnaast kan de raad bepalen wie er voor de rioolheffing moet worden aangeslagen. Ook is het mogelijk om alleen voor de afvoer van afvalwater belasting te heffen of alleen voor de afvoer  van hemelwater. Hierbij geldt wel dat alleen belasting geheven mag worden voor  die betreffende taak.

Wanneer is iemand vrijgesteld van het betalen van rioolheffing ?

De vrijstelling van de rioolheffing is afhankelijk van de keuzes die raad maakt in de vastgestelde verordening. Zo kan in een gemeente waar alleen gebruikers worden aangeslagen voor de rioolheffing automatisch een vrijstelling ontstaan voor bepaalde eigenaren.

Meer informatie