Juridische grondslag

Artikelen 227 Gemeentewet

Belastbaar feit

Een openbare aankondiging die zichtbaar is vanaf de openbare weg.

Belastingplichtige

Degene van wie, dan wel ten behoeve van wie de openbare aankondiging wordt aangetroffen.

Maatstaf van heffing

De oppervlakte in vierkante meters van de openbare aankondiging.

Tarief

Het tarief is vrij. Tariefdifferentiatie is mogelijk bijvoorbeeld afhankelijk van het type, de grootte of de duur van de aanwezigheid. Een vast bedrag per openbare aankondiging is ook toegestaan.

Vrijstellingen

Er gelden geen verplichte wettelijke vrijstellingen. Wel kan de gemeenteraad in de verordening reclamebelasting zogenoemde facultatieve vrijstellingen opnemen.

Waarom heffen gemeenten reclamebelasting?

De reclamebelasting kent in eerste instantie een regulerend karakter. Door openbare aankondigingen die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg te belasten, kan de gemeente het gebruik van reclame reguleren. De reclamebelasting is lange tijd slechts door een beperkt aantal gemeenten geheven, maar staat de laatste jaren weer meer in de belangstelling.

Reden hiervoor is dat steeds vaker ondernemersverenigingen gemeenten vragen de belasting in te voeren. Met de opbrengst wordt dan een ondernemersfonds gevoed. Artikel 227 van de Gemeentewet biedt de basis voor de heffing. In 2012 heffen in totaal 72 gemeenten de reclamebelasting. De totale bijdrage aan gemeentelijke begrotingen bedraagt 21 miljoen euro in 2012.

Waar wordt de reclamebelasting voor gebruikt?

De opbrengst van de reclamebelasting valt volledig toe aan de algemene middelen. De verantwoordelijkheid voor de besteding van deze middelen ligt bij de gemeenteraad. Met de opbrengst kan ook een ondernemersfonds worden gevoed. De betreffende ondernemersvereniging financiert daarmee verbeteringen in bijvoorbeeld een winkelgebied of op een bedrijventerrein. Door vanuit de heffing van de reclamebelasting dit fonds te financieren, wordt free riders gedrag voorkomen.

Wie betaalt de reclamebelasting?

Reclamebelasting wordt betaald door degene die een openbare aankondiging heeft geplaatst of door degene ten behoeve van wie een openbare aankondiging is geplaatst. Het gaat erom wie het grootste belang heeft bij de aankondiging.

Wat zijn de voorwaarden voor het heffen van de reclamebelasting?

De belangrijkste voorwaarde voor het heffen van een reclamebelasting is dat dit op basis van een door de gemeenteraad vastgestelde verordening gebeurt.

Deze verordening bepaalt onder meer:

  • Aan wie de belasting opgelegd wordt
  • Of de reclamebelasting in heel de gemeente of een deel van de gemeente geheven wordt
  • Welke tarieven worden gehanteerd

Wat valt er te kiezen bij het heffen van reclamebelasting?

De gemeenteraad raamt de opbrengst van deze belasting voor een begrotingsjaar. Ook bepaalt de gemeenteraad hoe de opbrengst wordt gerealiseerd. Zo kan onder andere gewerkt worden met:

  • Een tarief gebaseerd op de oppervlakte van de aankondiging
  • Een vast tarief per aankondiging of tariefklassen
  • Tarieven afhankelijk van de locatie van de aankondiging

Het is mogelijk om in de verordening aankondigingen waarvoor al precariobelasting wordt betaald uit te sluiten van de reclamebelasting.

Wanneer kan iemand vrijgesteld worden van deze belasting?

De Gemeentewet kent geen standaard vrijstellingen voor de reclamebelasting. De raad kan in zijn verordening wel een aantal vrijstellingen opnemen. Vaak wordt dit gedaan vanuit praktisch oogpunt. Zo kan de gemeente van openbare aankondigingen vrijstellen van reclamebelasting als deze de reclamebelasting uitsluiten openbare aankondigingen:

  • Slechts kort aanwezig zijn
  • Uitsluitend het openbare belang dienen
  • Dienen voor de verkoop van onroerende zaken

Modelverordening

https://www.decentraleregelgeving.nl