Juridische grondslag

Artikelen 222 van de Gemeentewet

Belastbaar feit

Het genot krachtens eigendom, bezit of beperkt recht van een onroerende zaak in een bepaald gedeelte van de gemeente die gebaat is door voorzieningen die tot stand zijn of worden gebracht door of met medewerking van het gemeentebestuur.

Belastingplichtige

De genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht van een gebate onroerende zaak.

Maatstaf van heffing

Er is in de Gemeentewet geen heffingsmaatstaf opgenomen. De gemeentelijke wetgever is dus in beginsel vrij in het kiezen van een heffingsmaatstaf.

Peildatum van de baat

Het tijdstip waarop wordt beoordeeld of een onroerende zaak gebaat is, dient te liggen uiterlijk één jaar na voltooiing van de voorzieningen.

Tarief

Bij het bepalen van het tarief dient de gemeente er rekening mee te houden dat niet meer dan 100% van de kosten kunnen worden verhaald.

Vrijstellingen

Er gelden geen wettelijke vrijstellingen.