VNG Magazine nummer 12, 28 augustus 2020

Tekst: VNG | Beeld: Shutterstock

Terugblik bestuursvergadering VNG van 9 juli 2020

VNG-voorzitter Jan van Zanen heet twee nieuwe bestuursleden welkom. De nieuwe vicevoorzitter van de commissie Europa en Internationaal is Ap Reinders, burgemeester van Stichtse Vecht. En Ton Heerts, de burgemeester van Apeldoorn, is de nieuwe voorzitter van het College voor Arbeidszaken.

Jan van Zanen zet graag zijn werk voort als VNG-voorzitter, ook na zijn overstap naar Den Haag. Daarvoor is een herbenoemingsprocedure nodig. De herbenoeming wordt 27 november tijdens de Buitengewone Algemene Ledenvergadering (BALV) aan de leden voorgelegd.

Coronacrisis
Het bestuur spreekt over de gevolgen van de coronacrisis voor gemeenten. De VNG wil zich richten op een maatschappelijke en duurzame, economische herstelagenda. Voldoende financiële middelen en goede inter-
bestuurlijke samenwerking zijn hiervoor randvoorwaarden.

Algemene Ledenvergadering (ALV) op 25 september
Ook spreekt het bestuur over de ALV. De ALV op 25 september vindt online plaats met een uitzending vanuit de Willemshof, het kantoor van de VNG. Door de coronacrisis moest het VNG Jaarcongres in juni worden afgelast. Wij hopen van harte alle gemeentebestuurders – digitaal – te mogen begroeten.
In de ALV wordt de uitslag van de ledenraadpleging ter bekrachtiging aan de leden voorgelegd, evenals onder andere voorstellen rond de uitvoering van eerdere ALV-moties en een wijziging van de VNG-statuten. Vanzelfsprekend zullen wij daarbij aandacht besteden aan de actuele ontwikkelingen rond corona, de financiële problemen waarmee veel gemeenten al langer kampen en onze inzet in de komende periode om de gemeentebelangen te behartigen.
Op vrijdag 28 augustus ontvangen alle leden de agenda en vergaderstukken. Gemeentesecretarissen ontvangen een aanvullende informatie over de procedure van de digitale ALV.
 

Coronawet: meer lokale ruimte en democratische legitimatie

Het kabinet diende op 13 juli het wetsvoorstel Tijdelijke wet maatregelen covid-19 in bij de Tweede Kamer. De VNG, het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB) en de Wethoudersvereniging hebben in reactie op het wetvoorstel aangegeven dat het te weinig ruimte biedt voor lokaal maatwerk.

In een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer vragen de VNG, het NGB en de Wethoudersvereniging vooral aandacht voor:
- Het borgen van democratische legitimatie van besluitvorming op lokaal niveau.
- Het borgen van de invloed van lokaal en regionaal bestuur op de crisisaanpak: centraal wat moet, lokaal wat kan.
- Het opnemen van een duidelijk op- en afschalingsmodel in de bevoegdheidsverdeling tussen Veiligheidsregio’s en gemeenten.
- Het handhavingsaspect van de norm van veilige afstand voor specifieke groepen.
- De omschrijving van het begrip ‘evenement’.
- Een ruimhartige financiële compensatie van gemeenten voor het uitvoeren van alle extra taken.

We roepen de Tweede Kamer op onze voorstellen alsnog in de wet te verwerken, en vervolgens tempo te maken met de invoering ervan.

Vacature VNG-commissie Europa en Internationaal

Op 2 september opent de VNG een nieuwe vacatureronde voor de vacante posities in de VNG-commissies. Er komt ook een plek vrij in de internationale delegatie van de Commissie Europa en Internationaal.

Heeft u interesse in lidmaatschap van de Commissie Europa en Internationaal en wilt u op de hoogte gehouden worden van aanstaande vacatures? Laat dat dan weten via een e-mail aan het commissiesecretariaat: commissieEUI@vng.nl.

19 september: digitale Raad op zaterdag

Opnieuw een digitale Raad op Zaterdag: de VNG en de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden (NVvR) nodigen u uit voor zes interactieve sessies over uiteenlopende onderwerpen. Aan bod komen: inclusieve gemeente, de Omgevingswet, stedelijke transformatie, het sociaal domein, 5G en digitaal debatteren. Zie www.vng.nl voor meer informatie.

Meer over de commissies en het vergaderschema: vng.nl