Nummer 9, 2 juni 2017

Tekst: VNG

Begin mei vergaderde de commissies Ruimte en Wonen, evenals de commissie Gezondheid en Welzijn. Kort daarvoor kwam de subcommissie Water bijeen. Op deze pagina’s treft u een korte impressie aan van de onderwerpen waarover zij spraken. Zie ook VNG.nl.

Ruimte en Wonen

De commissie discussieerde over de Wet kwaliteitsborging bouw. Deze is inmiddels door de Tweede Kamer aangenomen. In de inleiding op de wet staat dat er in de bouwsector te veel fouten worden gemaakt en dat de consument daarvan de dupe wordt. De wet beoogt een systeem waarin de bouwsector zelf de kwaliteit garandeert. Gecertificeerde kwaliteitsborgers houden voor de opdrachtgever de bouw in de gaten. Vooraf wordt een risicobeoordeling aan de gemeente geleverd. Ingebruikname is pas toegestaan na een verklaring van de kwaliteitsborger (via de opdrachtgever) aan de gemeente. In een consumentendossier wordt de positie van de consument vastgelegd en dit dossier gaat mee bij eigendomsoverdracht.
Het nieuwe stelsel geldt voorlopig alleen voor nieuwbouw (gevolgklasse 1) en niet voor ingewikkelde projecten (gevolgklassen 2 en 3). Gemeenten hebben het meeste werk aan gevolgklasse 1. Dat valt grotendeels weg. Maar de expertise is vooral nodig voor gevolgklassen 2 en 3. Bovendien blijft de gemeente verantwoordelijk voor bestaande bouw. De vraag is of de gemeente de benodigde expertise wel in huis kan houden terwijl de inkomsten uit leges deels vervallen. Nadere afspraken over de bekostiging en implementatie worden in een bestuursakkoord tussen Rijk en VNG gemaakt.

Gezondheid en Welzijn

De commissie is bijgepraat over de voortgang van het trekkingsrecht pgb. De invoeringsdatum van het nieuwe pgb-systeem is voor de commissie een punt van zorg. Zorgvuldigheid moet altijd vóór snelheid gaan, vinden de leden. Deze zorg is door de VNG in het overleg met de staatssecretaris naar voren gebracht.

De heer Backhuijs (commissie Dienstverlening en Informatiebeleid) heeft het programma Samen Organiseren toegelicht. Dit is het vliegwiel voor het verbinden van de gezamenlijke gemeentelijke uitvoering op diverse terreinen. De voorstellen staan geagendeerd voor de alv in juni.

De commissie heeft een aantal voorstellen ter vereenvoudiging van het uitvoeringsproces rond de eigen bijdragen besproken. Onderdeel van de voorstellen is dat de gegevens door de gemeente aan het CAK worden aangeleverd en niet meer door de aanbieders. Er is draagvlak voor de ingeslagen weg, maar de commissie wil nadere uitwerking van kosten en risico’s voordat een besluit wordt genomen.

De commissie gaat akkoord met ondertekening van de verschillende zorgakkoorden met de curatieve sector over de ggz, de wijkverpleging en de eerste lijn, maar vindt het wel bezwaarlijk dat de VNG pas in een laat stadium hiervoor gevraagd is. De commissie steunt ook deelname aan het preventieakkoord van GGD-GHOR.

Water

Twee vertegenwoordigers van het Hoogheemraadschap van Delfland lichten het initiatief WaterWindow toe. Dit is een platform voor water- en klimaatoplossingen. Alle oplossingen, producten en diensten zijn gekoppeld aan een praktijksituatie en voorzien van informatie over betrokken partijen, leveranciers en opdrachtgevers. Gebruikers kunnen via WaterWindow oplossingen vinden voor hun specifieke waterprobleem. Lukt dit niet, dan kunnen ze een probleem posten zodat aanbieders aan een oplossing kunnen werken. De commissie neemt kennis van het initiatief en wil graag dat hieraan aandacht wordt besteed in het gemeentelijk waternetwerk.

Gemeenten moeten op grond van het nieuwe Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie een stresstest uitvoeren en een uitvoeringsplan opstellen. Daarnaast moet ruimtelijke adaptatie een plaats krijgen in de omgevingsvisies en in werkprogramma’s van de veiligheidsregio’s. Het Rijk gaat verkennen of aanvullende regels nodig zijn en start daarom nationale adaptatiedialogen en overweegt een visitatiecommissie. De commissieleden zijn overwegend positief over het concept Deltaplan maar vragen aandacht voor de energieke samenleving, de vrijheid om de regionale samenwerking vorm te geven, kansen om bijvoorbeeld bij de omgevingsvisie en energietransitie te koppelen en ruimte voor maatwerk. De commissie is kritisch over het instellen van een visitatiecommissie.

De bouwcoalitie, bestaande uit vijftig partijen waaronder de VNG, heeft een Bouwagenda gepresenteerd. Riolering is een prominent onderdeel daarvan. De commissie wijst twee leden aan als bestuurlijk aanspreekpunt hiervoor.

Meer over de commissies en het vergaderschema

www.vng.nl//bestuur-en-commissies-vng