VNG Magazine nummer 19, 6 december 2019

Tekst: VNG

Op deze pagina treft u een korte weergave aan van de belangrijke ontwikkelingen en onderwerpen die spelen binnen de vereniging, het bestuur en de commissies. Wilt u meer weten? Kijk dan op vng.nl/vereniging.


Terugblik (BALV)

Op vrijdag 29 november vonden de Bestuurdersdag en Buitengewone Algemene Ledenvergadering (BALV) plaats. Met ruim 550 deelnemers was een recordaantal bestuurders aanwezig.  

Van Zanen: ‘Gelijkwaardig interbestuurlijk samenwerken’
‘Inwoners willen dat de grote maatschappelijke vraagstukken worden aangepakt en ze kijken dan terecht naar ons als eerste vertegenwoordigers van de overheid.’ VNG-voorzitter Jan van Zanen riep in zijn speech daarom op tot gelijkwaardige samenwerking met het Rijk, in plaats van gesteggel over geld en structuren.
Van Zanen stipte aan dat ministers steeds weer voorstellen doen die gemeenten in een bepaalde richting dwingen. ‘Maar gemeenten zijn medeoverheid. We hebben eigen beleidsvrijheid en verdienen daarvoor de randvoorwaarden in wet- en regelgeving en voldoende middelen.’
De voorzitter constateert dat vakministers de problemen van gemeenten veelal erkennen. ‘De wil om er samen uit te komen, is er zeker. Maar vervolgens lijken we steeds vast te lopen op het ministerie van Financiën. En verzanden we in discussies over structuren en centen.’
‘Dat is niet de manier waarop Rijk en gemeenten met elkaar moeten omgaan’, aldus Van Zanen. Daarom dringt hij aan op een werkbare verdeling van verantwoordelijkheden.

VNG-prioriteiten voor 2020
Tijdens de BALV stonden de VNG-prioriteiten voor 2020 op de agenda. In de VNG Agenda 2020 geeft het VNG-bestuur aan wat de inzet zal zijn op de zes thema’s uit de Verenigingsstrategie ‘Gemeenten 2024’: informatiesamenleving, gemeentelijke dienstverlening, fysieke omgeving, inclusieve samenleving, democratisch besturen en actieve ledenorganisatie.

Eerste overheid
Centraal in de VNG Agenda staat dat gemeenten voor steeds meer maatschappelijke opgaven de ‘eerste overheid’ zijn qua uitvoering en voor inwoners. De prioriteiten in de agenda vormen een herkenbare afspiegeling van het brede gemeentelijke werkveld. Ook richten we ons op de komende verkiezingen en de daaropvolgende kabinetsformatie. Het nadrukkelijk voor het voetlicht brengen van voor gemeenten belangrijke punten zal daarbij onze politiek bestuurlijke topprioriteit zijn.

Jaarplan GGU
De vereniging investeert in uitvoering en de ondersteuning van gemeenten met concrete diensten in het kader van de gezamenlijke gemeentelijke uitvoering (GGU) en aangejaagd door Samen Organiseren. Omdat
de VNG werkt aan een gezamenlijke basis voor de toekomst, continuïteit en betrouwbaarheid, transformatie in de domeinen, en generieke ondersteunende activiteiten, maakt het Jaarplan GGU ook deel uit van de VNG Agenda 2020.

Uit de commissie

Op 21 november vergaderde de VNG-commissie Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie (PSI). De vergadering startte met een presentatie van Sam& over de aanpak van armoede onder kinderen. Vervolgens sprak de commissie onder andere over de evaluatie van de Participatiewet en de veranderopgave inburgering.

Samenwerkingsverband Sam&
Sam& is het samenwerkingsverband tussen Leergeld Nederland, Jeugdfonds Sport & Cultuur, Stichting Jarige Job en Nationaal Fonds Kinderhulp. De commissie is geïnformeerd over de aanpak van het verband en de samenwerking met gemeenten. Die draagt bij aan het vergroten van de participatie van kinderen in armoede. De commissie benadrukte dat gemeenten de oorzaken van armoede echter niet structureel kunnen aanpakken. Dat is de verantwoordelijkheid van het Rijk. Daarom is het belangrijk dat Sam& en gemeenten dit bij het Rijk blijven agenderen.

Inburgering
De commissie bespreekt de stand van zaken rondom de nieuwe Wet inburgering. De commissie houdt vast aan het standpunt dat het Rijk de middelen zoals benodigd op basis van het onafhankelijke AEF-rapport beschikbaar moet stellen, anders moet de wet inhoudelijk worden bijgesteld.
Uitgangspunt hierbij is dat de wet niet wordt uitgekleed; geen bezuinigingen op de kwaliteit van de wet. Als er onvoldoende middelen komen, zullen gemeenten deze taak niet oppakken.

BALV-nieuws

Meer nieuws over de Bestuurdersdag en BALV leest u op pagina 4-5 en 12-13 van VNG Magazine nr. 19, 6 december 2019.
Op www.vng.nl/balv leest u al het nieuws van de BALV, waaronder de uitslagen van de moties.

Meer over de commissies en het vergaderschema: vng.nl/vereniging