VNG Magazine nummer 18, 23 november 2018

Tekst: VNG
 

Op deze pagina treft u een korte weergave aan van belangrijke ontwikkelingen en onderwerpen die spelen binnen de vereniging, het bestuur en de commissies. Wilt u meer weten? Kijk dan op vng.nl/vereniging.

UIT DE COMMISSIES

Cao sociale werkvoorziening

De commissie Financiën sprak over de cao sociale werkvoorziening. De huidige cao SW loopt af op 1 januari 2019. De voorbereidingen voor een nieuwe cao zijn in volle gang; gesprekken zullen naar verwachting in december 2018 starten. Het belangrijkste element voor een nieuwe cao is de financiële ruimte voor het maken van salarisafspraken. Op het Bestuurlijk Overleg Financiële Verhoudingen van mei 2018 heeft het Rijk aangegeven dat de bedragen die het ministerie van SZW jaarlijks beschikbaar heeft voor loon- en prijsontwikkeling (LPO) in de huidige regeerperiode in beginsel uitbetaald worden aan gemeenten. De commissie Financiën vindt het verstandig terughoudend te zijn bij het inzetten van LPO-ruimte voor onderhandelingen over de cao SW. Het gaat om continuering van de voorziening; er moeten ook andere zaken dan alleen salaris uit betaald worden.  

Common Ground

Raymond Alexander, hoofd ICT en plaatsvervangend CIO in ’s-Hertogenbosch informeerde de commissie Informatiesamenleving over het Common Groundinitiatief van een aantal gemeenten. Common Ground is een nieuwe gemeentelijke ICT-infrastructuur. Het stelt gemeenten in staat sneller te innoveren en kosten te besparen – en het vergemakkelijkt de naleving van privacywet- en regelgeving (denk aan de AVG). Bestuurlijke betrokkenheid is hierbij belangrijk en zonder goede randvoorwaarden is er geen goede dienstverlening.  

Digitalisering

Onlangs publiceerde de Raad van State een (ongevraagd) advies over digitalisering van overheidstaken. De VNG neemt dit advies ter harte en wil daaraan een vervolg geven vanuit het lokaal bestuur. Binnenkort komt er een reactie, waarin de VNG pleit voor een plicht (van de overheid) op correctie van gegevens (van inwoners). Zo’n correctie is nu een recht waarop een inwoner aanspraak kan maken, maar in de praktijk werkt dit vaak niet goed.

Kosten DigiD

De commissie Informatiesamenleving stemde in met het voorstel om het ministerie van BZK te verzoeken de kosten van DigiD en MijnOverheid voor Ondernemers als taakmutatie uit het Gemeentefonds te nemen. Daardoor worden gemeenten niet geconfronteerd met een extra facturenstroom. Het voorstel wordt nog voorgelegd aan de commissie Financiën en het VNG-bestuur. Meer over de commissies en het vergaderschema: vng.nl/vereniging.
 

Vacatures 

Voor de 216 vacatures in het VNG-bestuur en de beleidscommissies hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. Tijdens de Buitengewone ALV op 30 november worden de kandidaten die in juli als waarnemer zijn benoemd, aan de leden ter besluitvorming voorgelegd.  De eerstvolgende vacatureronde vindt plaats na de raadsverkiezingen voor herindelende gemeenten, die deze week plaatsvonden. Rekening houdend met de tijd die nodig is voor collegevorming zullen deze vacatures begin januari 2019 worden opengesteld.

Bijeenkomsten cao Wnra

De VNG organiseert in december een aantal bijeenkomsten om de leden van de VNG en aangesloten organisaties te voorzien van informatie die van belang is voor het bepalen van hun standpunt voor de genormaliseerde cao. Aanleiding hiervoor is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra), die op 1 januari 2020 in werking treedt. De VNG en de vakbonden maakten afspraken over een nieuwe tekst voor de cao, die ook op 1 januari 2020 in werking kan treden.  Deze week ontvingen de leden een ledenbrief over de afspraken. De bijeenkomsten zijn toegankelijk voor (medewerkers van) leden van de VNG en aangesloten organisaties.  Per organisatie kunnen zich maximaal twee personen inschrijven.

Data • Dinsdag 4 december, 13.30-16.30 uur ’s-Hertogenbosch • Donderdag 6 december, 13.30-16.30 uur Den Haag (VNG) • Maandag 10 december, 13.30-16.30 uur Roermond • Dinsdag 11 december, 13.30-16.30 uur Meppel • Donderdag 13 december, 9.30-12.30 uur Amersfoort
 
Lees ook het interview met Roel Cazemier, voorzitter van het College voor Arbeidszaken, waarin hij de belangrijkste punten uit de genormaliseerde cao toelicht.