VNG Magazine nummer 12, 1 september 2023

Tekst: VNG

VNG-bestuur: maak tekort vanaf 2026 zichtbaar

Het VNG-bestuur sprak op 6 juli onder meer over gemeentefinanciën, het rapport Elke regio telt! en asiel en migratie.

Gemeentefinanciën
Het bestuur besloot de leden te adviseren op de meerjarenbegroting het lokale tekort vanaf 2026 zichtbaar te maken. Een taskforce brengt op dit moment in beeld wat de lokale gevolgen zijn van het tekort vanaf 2026. Na de zomer staat het overhedenoverleg met de minister-president gepland.

Elke regio telt!
De adviezen in het rapport Elke regio telt! van ROB, RVS en Rli sluiten nauw aan bij de nieuwe Verenigingsstrategie 2030 (Stap naar voren) met kansengelijkheid als een van de prioriteiten. Hoewel het rapport is gericht aan het kabinet, wil het bestuur daarom ook zelf met de adviezen aan de slag. Tijdens een heimiddag in september worden de mogelijke vervolgacties besproken.

Asiel en migratie
Zoals bekend, is de VNG kritisch op het wetsvoorstel Spreidingswet. De zorgen over de uitlegbaarheid en uitvoerbaarheid zijn verwerkt in de consultatiereactie op de wet. De VNG is nog in onderhandeling met het rijk over de Landelijke Vreemdelingen Voorziening (‘bed-bad-broodregeling’). Het bestuur stemde in met het cofinancieringsvoorstel.
 


Terugblik College voor Arbeidszaken (CvA) 7 juli 2023

Op de agenda van het CvA stonden onder meer de diverse cao’s, het Programma Arbeidsmarktkrapte en het Appa-pensioen.

Cao gemeenten en SGO
De onderhandelingen over een nieuwe Cao gemeenten en SGO starten op 22 september. Het CvA  houdt een ledenraadpleging over de inzet voor de onderhandelingen, gemeenten zijn hierover per ledenbrief (Lbr. 23/026) geïnformeerd.

Cao SW en Cao Aan de Slag
De VNG en de bonden hebben inmiddels eerste constructieve gesprekken gevoerd over de Cao SW en de Cao Aan de Slag. Eind augustus staat een volgend overleg ingepland.

Programma Arbeidsmarktkrapte
VNG Realisatie richt op dit moment het Programma Arbeidsmarktkrapte in. Ondertussen zijn er ook al concrete activiteiten zoals een bestuurdersdiner op 28 september en het ontwikkelen van een juridische handreiking over de mogelijkheden voor het uitwisselen van personeel.

Appa-pensioen
Het ministerie van BZK wil het pensioen van wethouders onderbrengen bij het ABP. De VNG is met het ministerie in gesprek om dit proces gestructureerd vorm te geven.
 


Terugblik commissies RWM en EKEM 6 juli

De VNG-commissies Ruimte, Wonen en Mobiliteit (RWM) en Economie, Klimaat, Energie en Milieu (EKEM) bespraken gezamenlijk de invloed van de warmtetransitie op het lokaal elektriciteitsnet en de Mobiliteitsvisie van het ministerie van IenW.

Warmtetransitie en lokaal elektriciteitsnet
Door de enorme toename van vraag en aanbod op het elektriciteitsnet (denk aan zonnepanelen, elektrische voertuigen, warmtepompen) leidt de warmtetransitie tot knelpunten op het laagspanningsnet. De knelpunten hebben betrekking op bestaande bouw, vooral daar waar wordt ingezet op elektrificatie van de warmtevoorziening. Inmiddels is hierover een VNG-handreiking verschenen: ‘Ruimtelijke inpassing van energie-infra’.

Mobiliteitsvisie
Naar aanleiding van de Mobiliteitsvisie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat besloten de commissies om als VNG een stap naar voren te doen door de belangrijkste gemeentelijke uitgangspunten op het gebied van (toekomstige) mobiliteit op een rij zetten. Het is verder van belang om in gesprek te blijven met het ministerie, de input van gemeenten in de IenW-visie mee te nemen en zo veel mogelijk samen op te trekken.

Water en bodem sturend
Samen met het rijk werkt de VNG aan een uitvoeringsstrategie voor het uitgangspunt ‘water en bodem sturend’. Dit kwam nog ter sprake bij de commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit.
De commissie herkent de problematiek maar vindt de insteek erg technisch. Naast het waterschap zou de lokale bevolking erbij moeten worden betrokken. Commissieleden benadrukten het belang van een integrale benadering, water en bodem is immers maar een van de belangen. De vraag blijft ook nog of we bouwlocaties moeten heroverwegen.

Meer over de commissies en het vergaderschema: vng.nl/vereniging