Tips vanuit Amsterdam – Amstelland

 • Zorg dat de naam van de experttafel de lading dekt. Dat voorkomt verschillende verwachtingen tussen gemeenten, aanbieders en inwoners.
 • Probeer zoveel als mogelijk de functies wel en geen crisis van elkaar te scheiden. Wij proberen ervoor te zorgen dat de experttafel zich zo min mogelijk richt op crisis en zoveel mogelijk richt op de planbare zorg en dus het bieden van middellange en duurzame adviezen.
 • Zorg dat je de mensen met het juiste mandaat aan tafel hebt zitten, bij voorkeur mensen (met een directe ingang) op directieniveau.
 • Zorg dat de casusinbrenger aanwezig is tijdens het overleg.
 • We zien een grote meerwaarde aan het standaard betrekken van ouders, maar wees je ervan bewust dat dit ook een andere dynamiek oplevert. Zo wordt de gezinsvoogd bijvoorbeeld minder scherp bevraagd in het bijzijn van de ouder(s).
 • Zorg dat vergaderingen altijd plaatsvinden op een vast moment op een vaste plek, zodat continuïteit gegarandeerd is. Bied deelnemers de mogelijkheid om op elkaar ingespeeld te raken. Dat kan alleen als deelnemers elkaar regelmatig spreken.
 • Zorg voor goed verwachtingsmanagement richting inbrengers: je bent geen wondertafel, er wordt van je verwacht dat je zelf blijft nadenken en zaken regelt. De experttafel is een stapje in groter traject.
 • Een goede notulist is goud waard. Iemand die bekend is met specialistische jeugdhulp, die snel kan aanleveren.
 • Zorg dat minimaal eenmaal per jaar bestuurders – zowel vanuit instellingen als gemeenten – om de tafel zitten en de uitkomsten van de besproken casussen evalueren.

Tips vanuit Midden-Brabant

 • Zorg dat de leden van het expertiseteam echt multidisciplinair kunnen samenwerken. Kies voor mensen die genieten van de inhoud en gedreven zijn om te komen tot het meest passende advies.
 • Maak duidelijk dat de experttafel zich richt op inhoudelijk advies en niet op het financiële aspect van zorg.
 • Zorg dat je niet afhankelijk bent van één of enkele mensen die het overzicht houden. Iedereen moet vervangbaar zijn.

Tips vanuit Rotterdam – Rijnmond

 • Zorg dat alle specialistische zorgaanbieders vertegenwoordigd zijn en een gedeelde verantwoordelijkheid voelen om met elkaar oplossingen te realiseren
 • Hanteer strakke uitgangspunten, zoals voor elk kind met een hulpvraag wordt passende hulp georganiseerd, vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het kind in onze regio.
 • Sla bruggen met de GGZ, want de opdracht waar we voor staan is een gezamenlijke opdracht
 • Zorg dat de mensen in het team mandaat hebben binnen de eigen organisatie
 • Kies voor mensen in het team met zakelijk inzicht en zorginhoudelijke kennis
 • Zorg dat het team positie heeft in het veld, zowel richting aanbieders, wijkteams als gecertificeerde instelling

Tips vanuit gemeente Utrecht

 • Laat als gemeente aan professionals horen dat we het als gemeente willen weten als zij er niet uitkomen. Het is belangrijk professionals te laten weten dat we hier klaarstaan om hen te ondersteunen om maatwerk mogelijk te maken en doorbraken te organiseren als dat nodig is.
 • Pak als gemeente de regie om aanbieders met elkaar aan in gesprek te brengen om met elkaar praktijk te maken van de inhoudelijke uitgangspunten die je eerst samen met deze partijen hebt geformuleerd
 • Realiseer je dat ingewikkelde maatwerkoplossingen vaak gevonden kunnen worden in een combinatie van inzet van verschillende aanbieders

Lessen vanuit Drenthe:

 • Zorg voor mensen met mandaat: ruggenspraak voeren mag, maar uiteindelijk moeten beslissingen genomen worden
 • Vertrek vanuit de inhoudelijke opgave (passende zorg voor kwetsbare kinderen) en niet vanuit de financiële opgave (kosten verlagen). Zorg dan ook dat je mensen met inhoudelijke kennis aan tafel hebt.
 • Investeer in elkaar leren kennen, bouw aan vertrouwen en creëer een gedeeld verantwoordelijkheidsgevoel. Dat kan alleen als je elkaar regelmatig ontmoet.
 • Focus samen op wat je als organisaties bindt, en waar je gezamenlijk voor staat. Niet zozeer op fouten die zijn gemaakt.
 • Investeer in bekend maken en bekend houden dat een team gericht op complexe problematiek bestaat en informeer, bijvoorbeeld middels een factsheet, collega’s over de vragen waarvoor ze wel of juist niet bij het team terechtkunnen

Lessen vanuit de regio Haaglanden:

 • Zorg dat de deelnemers aan het expertiseteam voldoende mandaat hebben om namens de organisatie afspraken te maken, ook als het gaat om het realiseren van op maat gemaakte oplossingen.
 • Zorg voor een stuurgroep die ook op bestuurlijk commitment uitspreekt om met elkaar te komen tot passende oplossingen, ongeacht de complexiteit van de zorgvraag.
 • Zorg voor een vaste groep mensen die elkaar regelmatig treft, zodat er een teamgevoel ontstaat.
 • Zorg dat je specialistische expertise die niet standaard beschikbaar is, op afroep kan betrekken. Zo borg je dat voor elke casus een passend en integraal aanbod kan worden gedaan.
 • Wij werken met een samenwerkingsconventant. Dat is voor ons heel belangrijk, omdat zorgaanbieders daarmee op bestuurlijk niveau het commitment uitspreken om voor alle kinderen in de regio een passend aanbod te vinden of te creëren die aansluit op de hulpvraag. Het convenant draagt uit dat het vinden en realiseren van passende oplossingen een gezamenlijke verantwoordelijkheid is.
 • Zorg dat het overleg laagdrempelig is, er altijd snel kan worden meegedacht en outreachend kan worden gewerkt door geregeld samen te komen, een centraal aanspreekpunt te hebben en op locaties in de wijk aanwezig kan zijn.