“Op de website van de gemeente kon ik snel vinden hoe ik een vergunning kan aanvragen voor mijn nieuwe dakkapel. En ik kreeg een duidelijke en vriendelijke brief dat de gemeente de vergunning verleent.”

“Ik moest invullen waarom de boom die ik wil kappen ooit geplant is. Bij het klantcontactcentrum konden ze me precies vertellen waar ik dat kon vinden.”

“Wij hebben een groots plan met een oude fabriek. De gemeente nodigde ons uit om dit te bespreken aan de Omgevingstafel. We kregen een glasheldere brochure met info over dat overleg.”

Goede communicatie is een van de sleutelfactoren voor het succes van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). De VNG heeft ‘Het verstrekken van informatie over de Omgevingswet’ zelfs benoemd als een van de minimale acties voor de invoering van de wet (actie nr. 26). Om communicatieadviseurs bij gemeenten te ondersteunen bij het inrichten van communicatie voor de Omgevingswet en de Wkb biedt de VNG een handreiking communicatie aan. Ook organiseren we komende periode een serie online sessies voor communicatieadviseurs.

Focus: praktisch voorbereiden op inwerkingtreding

In de handreiking geven we prioriteit aan externe communicatie en met name de middelen die nodig zijn bij inwerkingtreding van de wetten. Het gaat dus om communicatie richting initiatiefnemers en belanghebbenden: inwoners en ondernemers die iets willen in de fysieke leefomgeving of te maken krijgen met initiatieven van anderen.

In de online sessies is, naast de onderwerpen uit de handreiking, ook ruimte voor meer strategische en specialistische onderwerpen en ook voor interne communicatie. Zie voor meer informatie de pagina over de online sessies.

Voor handreikingen en werkvormen voor participatie verwijzen we naar de website van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO).

De rol van de communicatieadviseur

Communicatie is meer dan informatie overdragen. En dat geldt zeker voor communicatie over de Omgevingswet. In het woord zit ook de betekenis van gemeenschappelijk maken en verbinden. Vanuit dit aspect van het vak kunnen communicatieprofessionals een essentiële bijdrage leveren aan de verandering in cultuur en gedrag die onmisbaar is voor het welslagen van de wet. De VNG publiceerde hier een korte handreiking over: De essentiële rol van communicatieadviseurs bij de invoering van de Omgevingswet