Woensdag 16 juni 2021 van 09.30 tot 13.00 uur is het online Jaarcongres, gepresenteerd vanuit het VNG-kantoor de Willemshof in Den Haag. Naast de agenda en stukken leest u op deze pagina meer info over deelname aan de ALV en indienen van moties.

Op 10 juni hebben wij op deze pagina de eerste set moties en preadviezen gepubliceerd. Uiterlijk 15 juni vindt u hier ook de moties die later zijn binnengekomen of waarover nog overleg plaatsvindt met de indieners.

Deelnemen aan de ALV als stemgerechtigde, inspreker of kijker

Als stemgerechtigde voor uw gemeente

Per gemeente is er één vertegenwoordiger die is gemachtigd om de stemmen van de gemeente uit te brengen en via de chatfunctie vragen te stellen of opmerkingen te maken. Dit gebeurt digitaal.

Alle gemeentesecretarissen ontvangen op donderdag 10 juni a.s. per e-mail een code, waarmee de vertegenwoordiger van de gemeente de stemmen uit kan brengen en gebruik kan maken van de chatfunctie. Wij vragen de gemeentesecretarissen om deze code door te sturen aan de vertegenwoordiger van de gemeente. 

Als inspreker in de ALV

Alleen deelnemers die zich vooraf hebben aangemeld, kunnen het woord voeren. Het uitgangspunt is dat insprekers vanuit de Willemshof het woord voeren. In verband met de coronamaatregelen kunnen wij maar een beperkt aantal bezoekers ontvangen in de Willemshof. Als u wilt inspreken, vragen wij u dit tijdig kenbaar te maken via email: motiealv@vng.nl Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Als kijker naar de ALV

De vergadering wordt live openbaar gestreamd via www.VNG.nl/ALV. Hiervoor is geen toegangscode nodig.

Indienen moties

De digitale ALV beperkt de mogelijkheid om in de vergadering zelf nog nieuwe moties in te dienen, in beeld te brengen, toe te lichten en in stemming te brengen. Dien uw moties daarom zo vroeg mogelijk in, uiterlijk 3 juni.

Op 10 juni hebben wij op deze pagina de eerste set moties en preadviezen gepubliceerd. Uiterlijk 15 juni vindt u hier ook de moties die later zijn binnengekomen of waarover nog overleg plaatsvindt met de indieners.

Agenda ALV 16 juni 2021

Moties en preadviezen

In het onderstaande overzicht van ingediende moties met preadviezen volgen wij de volgorde op de ALV-agenda:

Agendapunt 8a. Stand van zaken uitvoering Klimaatakkoord

Agendapunt 8c. Stand van zaken onderzoek jeugd

Agendapunt 9. Verantwoording over uitvoering moties uit eerdere ledenvergaderingen (hier behandelen we ook de nieuwe moties die niet onder een ander agendapunt vallen)

Agendapunt 10b. VNG inzet voor de kabinetsformatie: motie Zoetermeer “Zonder geld geen gemeenten”

Bij agendapunt 9. “Verantwoording over uitvoering moties uit eerdere ledenvergaderingen - Schriftelijke reactie op verantwoording VNG bestuur over uitvoering motie budgetneutrale overgang Omgevingswet ingediend op 25 september 2020

Meer informatie