Precontractuele fase

Aan de totstandkoming van overeenkomsten gaat meestal een onderhandelingsfase vooraf. De onderhandelingsfase wordt gekenmerkt door redelijkheid en billijkheid en voor de overheid ook door de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. De onderhandelingsfase kent geen wettelijke regeling. Daarom is de jurisprudentie hierover van groot belang. Wel zorgen de aanbestedingsregels voor een vorm van gereguleerde precontractuele fase in het geval van overheidsopdrachten.

Als de overeenkomst eenmaal tot stand is gekomen, kan wat in de onderhandelingsfase tussen partijen is gewisseld nog van belang zijn voor de uitleg van de overeenkomst als partijen daarover van mening verschillen.

Meer informatie

  • Raadgever Overeenkomsten¬† Niet de raad maar het college is bevoegd om te besluiten een overeenkomst aan te gaan. In deze raadgever wordt uitgelegd welke instrumenten de raad tot zijn beschikking heeft om hier toch invloed op uit te oefenen
  • Van Contact naar Contract (VNG, pdf, 2013): Deze handreiking gaat uitgebreid in op de bijzondere positie van gemeenten in het contractenrecht¬†

Jurisprudentie

Zie ook

  • VNG-dossier Aanbesteden voor informatie over de regulering van de precontractuele fase voor aanbestedende diensten en voor nieuws, agenda-items, wetsvoorstellen en informatie over aanbesteden
  • VNG-dossier Overeenkomsten voor nieuws en overige informatie rond overeenkomsten¬†