Het komt nogal eens voor dat mensen ervoor kiezen om (na hun overlijden) een schenking te doen aan hun gemeente. Bij schenking van een geldbedrag ligt het voor de hand om die schenking te aanvaarden. Sommige schenkingen kunnen echter ook kosten met zich meebrengen. Denk bijvoorbeeld aan de schenking van een monument of kunstwerk. Dan wilt u als de gemeente misschien voorkomen dat u vast komt te zitten aan de schenking.

Wanneer geldt een schenkingsaanbod nu als aanvaard en wanneer als afgewezen?

Aanvaarden

Een tot een bepaalde persoon gericht schenkingsaanbod geldt als aangenomen wanneer deze persoon, na er kennis van te hebben genomen, het aanbod niet onverwijld heeft afgewezen. Aan de eis van onverwijld handelen is voldaan als de handeling zonder vertraging heeft plaatsgevonden. Er bestaat wel ruimte om rekening te houden met bijzondere omstandigheden.

Afwijzen

Een ongewenst schenkingsaanbod aan de gemeente moet door het bevoegde orgaan, te weten het college, namens de gemeente met enige spoed worden afgewezen (artikel 160 lid 1 onder e Gemeentewet). Als de gemeente reageert met een verzoek om zich op het aanbod te mogen beraden, is er zolang dit beraad duurt geen sprake van aannemen of verwerpen van het aanbod.

Zie ook