Regelmatig sluiten gemeenten bevoegdhedenovereenkomsten. In zo'n overeenkomst maakt een gemeente afspraken met de wederpartij over de manier waarop zij gebruik maakt van haar publiekrechtelijke bevoegdheden (zoals  een wijziging bestemmingsplan).

De bevoegdhedenovereenkomst kan bijdragen aan het honoreren van het vertrouwensbeginsel en dus aan het voor de wederpartij wenselijke besluit. Voldoet dat besluit niet aan de afspraken dan moet de wederpartij de bestuursrechtelijke rechtsgang volgen. Hij kan bij de civiele rechter  geen nakoming van de overeenkomst vorderen. Voor een vordering tot schadevergoeding heeft de wederpartij meer opties, zowel bestuursrechtelijk als civielrechtelijk.

Meer informatie

  • Factsheet Bevoegdhedenovereenkomst (VNG, 2012, pdf): In deze factsheet vindt u meer informatie over bevoegdhedenovereenkomsten. Aan de orde komen kwesties als:
    - Wanneer mag een gemeente een contract sluiten?
    - Hoe komt de overeenkomst tot stand?
    - Wat zijn de mogelijkheden bij niet-nakoming?
  • De doorkruisingsleer in perspectief (VNG, 2010, pdf): Deze handreiking bevat een onderzoek naar de mogelijke inzet van het privaatrecht om de publieke belangen in de gemeentelijke praktijk te bewaken. Zie hoofdstuk 4 voor informatie over bevoegdhedenovereenkomsten

Zie ook

Jurisprudentie