Sorteren
De gemeente Huizen zet in op verbinding en talent! De organisaties op het gebied van jeugd werken nauw samen. Jeugdverpleegkundigen en -artsen, schoolmaatschappelijk werk, jeugd- en gezinscoaches, jeugdconsulenten, jongerenwerkers, jeugdagenten, bibliotheek, verloskundigen, sportbuurtcoaches, peuterspeelzalen, kinderopvang en gemeenten ontmoeten elkaar bij...
Van drempels die nooduitgangen voor rolstoelers onmogelijk maken tot de bereikbaarheid van een invalidentoilet. Hoe kun je als gemeente nu echt de toegankelijkheid binnen je gemeente testen? Nou, door ervaringsdeskundigen op pad te sturen. Steeds meer gemeenten schakelen mensen met...
De gemeente Huizen vindt het belangrijk dat iedereen, ongeacht leeftijd, afkomst, sociale klasse of beperking mee kan doen in de samenleving. In het beleidsplan 2015 -2018 en het collegeakkoord is inclusie ruimschoots opgenomen.
Dakloosheid onder jongeren is een complex probleem. Dit betekent dat een meerjarige aanpak nodig is, met een scala van maatregelen op het gebied van preventie, begeleiding en wonen, deels in het systeem en deels in de uitvoering.
Deze uitvoeringsregels zijn het toetsingskader voor de vergunningverlening en het kader voor het toezicht en de handhaving op evenementen
De missie van Child Friendly Cities is het bevorderen van innovatief jeugdbeleid.
Deze nota geeft uitvoering aan de Nota Grondbeleid 2016 waarin de kaders van het grondbeleid zijn vastgelegd.