Asielbeleid en integratie

Gemeenten willen maatwerk kunnen bieden en inburgering inbedden in een breder traject van participatie en geleiding naar werk. Inburgering is immers een middel, geen doel op zich. VNG gaat graag met het kabinet in gesprek over hoe het systeem effectiever en efficiënter in te richten.

Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders

Een goede gezondheid is cruciaal voor de participatie van vluchtelingen met een verblijfsvergunning die in een gemeente wonen (statushouders). Het Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders ondersteunt gemeenten in hun regierol bij de zorg voor de gezondheid van statushouders.

Ondersteuningsteam Asielzoekers en Vergunninghouders (OTAV)

Het Ondersteuningsteam Asielzoekers en Vergunninghouders (OTAV) heeft gemeenten tot 1 juli 2017 ondersteund bij hun beleid voor asielzoekers en vergunninghouders. OTAV heeft handreikingen, factsheets en andere ondersteuningsproducten opgeleverd.

Wetsvoorstellen

Verankeren belang kind in Vreemdelingenwet

Wetsvoorstel ingediend bij TK, schriftelijke behandeling

Huisvesting van vergunninghouders

Wetsvoorstel aangenomen door EK, publicatie in Staatsblad

Bed-bad-broodregeling/Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen (LVV's)