Landelijk is een grote crisis ontstaan rondom de opvang en huisvesting van verschillende groepen vluchtelingen (asielzoekers, statushouders, Oekraïense ontheemden). Deze crisis raakt ook Veldhoven. Vanuit het Rijk en de regio wordt grote druk uitgeoefend op de individuele gemeenten om mee te werken aan (nood)opvang en huisvesting van verschillende groepen vluchtelingen. Tot nu toe is de vluchtelingenproblematiek als crisis aangepakt. Men is verantwoordelijk voor de uitvoering van de (wettelijke) taken voor verschillende doelgroepen. Een belangrijke kanttekening hierbij is dat dit momenteel op basis van een minimale variant uitgevoerd wordt. Dit is zorgelijk en niet wenselijk. Vooral omdat deze problematiek langere tijd gaat duren en waarschijnlijk zelfs groter wordt. 

Jaartal

2023

Gemeente

Daarom wordt van een crisis naar een structurele en integrale, programmatische aanpak overgegaan.
De gemeente Veldhoven neemt de verantwoordelijkheid voor een goede, rechtvaardige en integrale aanpak en uitvoering van de opvang, huisvesting en begeleiding van vluchtelingen.

Het doel van deze notitie is een strategisch beleidskader te bieden waarin wordt aangeven wat het streven is voor de komende jaren; wat de gemeente wil doen en waarom. De scope is zowel gericht op de lokale situatie in de gemeente Veldhoven, alsook op de opgave van Veldhoven binnen de regionale samenwerking.