Gemeenten, provincies en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) slaan de handen ineen om de asielopvang beter te organiseren. Zij maken het komende half jaar concrete plannen voor een meer flexibele opvang van asielzoekers.
De Landelijke Regietafel Migratie en Integratie (LRT) is dinsdag bijeengekomen om te spreken over uitbreiding van het aantal reguliere opvangplekken voor asielzoekers. De asielzoekerscentra van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zitten momenteel zo goed als vol.
De Tweede Kamer debatteert 5 februari over inburgering. We geven ons standpunt nog een keer mee: zonder voldoende financiële middelen en mogelijkheden om regie te nemen, kunnen gemeenten de nieuwe wet niet implementeren en uitvoeren.
Op 12 september vergaderde de VNG-commissie Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie (PSI). De vergadering startte met een presentatie over de Participatiewet. Vervolgens sprak de commissie onder andere over de evaluatie van de Participatiewet en de veranderopgave inburgering.
De diversiteit naar herkomst is in korte tijd flink toegenomen en verschilt tegelijk lokaal van karakter. Gemeenten zoeken naar de juiste manier om op die groeiende diversiteit in te spelen. Het nieuwe programma Divers & Inclusief gaat gemeenten bij deze opgaven ondersteunen.
De Tweede Kamer debatteert 12 juni over asiel- en vreemdelingenbeleid. Gemeenten vragen aandacht voor voorheen Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers (AMV’ers) die 18 zijn geworden en vanaf die leeftijd onder de verantwoordelijkheid van gemeenten vallen.
Het vrijdag verschenen rapport van de SER, ‘Integratie door werk: meer kansen op werk voor nieuwkomers’, ondersteunt het VNG standpunt dat gemeenten financiële en beleidsmatige armslag nodig hebben om vluchtelingen naar werk te begeleiden.
De VNG-commissie Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie (PSI) vergaderde op 18 april. De commissie sprak over onder meer het breed offensief, inburgering en het thema arbeidsmarkt. In dit bericht leest u een kort verslag van de bijeenkomst.
Vanaf 1 januari 2021 gaat het nieuwe inburgeringsstelsel van start. Het ministerie van SZW ondersteunt gemeenten bij de voorbereiding op de nieuwe wet, onder andere door het organiseren van een pilotprogramma. Dinsdag 23 april gaat de aanvraagtijd voor de eerste tranche open.
Bekostigde uw gemeente ook bed-bad-brood-opvang in 2018? Dan kunt u in aanmerking komen voor financiële tegemoetkoming. Vul daarvoor het formulier volledig in, dit kan tot uiterlijk 18 april.