Nieuws
Volgens planning zullen op 1 juli 2024 de verplichtingen omtrent waarborgen bij digitale communicatie uit de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv) in werking treden. De VNG onderzoekt door middel van een enquête in hoeverre gemeenten voorbereid zijn op de invoering van de Wmebv.
De Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv) introduceert een zorgplicht voor bestuursorganen om te zorgen voor passende ondersteuning van burgers bij dienstverlening. Dit onderdeel uit de Wmebv zal per 1 januari 2024 in werking treden.
Met de e-mailservice 'Berichten over uw Buurt' kunnen inwoners notificaties krijgen bij elektronische bekendmakingen van officiële publicaties. Daardoor zijn ze tijdig op de hoogte van bouwplannen, geplande wegwerkzaamheden of te verstrekken kapvergunningen in hun straat, buurt of woonplaats.
We willen de huidige ‘Mijnzaken: track & trace’ service uitbreiden naar andere gemeenten. Daarvoor willen we een sterke business case opbouwen met betrouwbare gegevens. En daar hebben we u hulp bij nodig. Uw input is onmisbaar en wordt zeer gewaardeerd.
Op 1 juli 2023 trad de Wet digitale overheid (Wdo) in werking. De wet wordt gefaseerd ingevoerd. Momenteel is nog veel onduidelijk over de manier waarop gemeenten aan de Wdo kunnen voldoen. Wel kunnen ze alvast een aantal zaken voorbereiden.
Door het wetsvoorstel Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wet MEBV) krijgen burgers en ondernemers het recht om formele berichten elektronisch aan de overheid te versturen. Deze wet gaat per juli 2024 in werking. Om gemeenten hierin te ondersteunen heeft de VNG een nieuw forum opgezet.
Gemeenten die werk willen maken van digitale inclusie zijn uitgenodigd om deel te nemen aan een koplopersprogramma. Koplopers kunnen een bijdrage ontvangen van de VNG en worden begeleid bij de implementatie. Het programma loopt van 15 september 2023 tot en met 31 december 2023.
De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv) op 9 mei 2023 aangenomen. De beoogde datum van in werking treden van de wet wordt verschoven naar 1 juli 2024. De minister van BZK heeft dit in een reactie op de brief van de VNG over de WMEBV aangegeven.
Digitale toegankelijkheid en duidelijke overheidscommunicatie zorgen ervoor dat alle inwoners en ondernemers gebruik kunnen maken van de gemeentelijke dienstverlening. De VNG heeft 2 handreikingen gepubliceerd die gemeenten ondersteunen in het toewerken naar meer digitale inclusie.