De Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv) introduceert een zorgplicht voor bestuursorganen om te zorgen voor passende ondersteuning van burgers bij dienstverlening. Dit onderdeel uit de Wmebv zal per 1 januari 2024 in werking treden.

Informatiepunten Digitale Overheid

Nederland telt ongeveer 4 miljoen inwoners die in de digitale wereld onvoldoende of niet meekunnen. Deze mensen hebben ondersteuning nodig bij digitale dienstverlening van gemeenten. Dit kan onder andere door middel van de Informatiepunten Digitale Overheid (IDO’s). Per 1 januari 2023 hebben gemeenten de regierol van de IDO’s.

Waarborgen bij digitale communicatie

De Wmebv regelt dat burgers en ondernemers het recht krijgen om formele berichten elektronisch aan de overheid te versturen. Het gaat om berichten die deel uit maken van een procedure over een besluit (zoals een aanvraag, zienswijze, ingebrekestelling, bezwaarschrift), klachten, of andere berichten die krachtens wettelijk voorschrift zijn voorgeschreven en onder bestuurlijk verkeer vallen. De gemeente wijst de digitale kanalen aan die ze daarvoor kunnen gebruiken. Ook gelden nieuwe waarborgen over onder meer ontvangstbevestiging, notificatie, en termijnverlenging bij storing. Volgens planning treden deze onderdelen van de wet op 1 juli 2024 in werking.

Meer informatie