De Gelderse commissaris van de Koning, John Berends, wil dat het kabinet de afspraken rondom (her)benoemingsprocedures van burgemeesters aanscherpt. Zo moet duidelijker worden wat raad en burgemeester van elkaar kunnen verwachten.
De Eerste Kamer heeft de Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur op 11 oktober 2022 aangenomen. De minister van BZK wil de wet op 1 januari 2023 in werking laten treden.
We hebben een aantal bepalingen van de Model Algemene plaatselijke verordening (APV) gewijzigd. Dat geldt ook voor het Model-Raadsbesluit van juli 2021 in verband met de Omgevingswet. Daarbij is de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2023 nog steeds het uitgangspunt.
Met een aantal belangrijke wijzigingen in de Gemeentewet wil de minister van BZK de integriteit van het decentraal bestuur bevorderen. Op 19 april 2022 heeft de Tweede Kamer ingestemd met de Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur. Nu is de Eerste Kamer aan zet.
Het CCV heeft een escalatieladder ontwikkeld die gemeenten snel en praktisch overzicht geeft van de stappen die ze kunnen zetten om ernstige woonoverlast te stoppen. De ladder bestaat uit 6 treden: bij elke trede worden de maatregelen om de overlast te stoppen ingrijpender.
Op 15 november 2021 heeft de minister van BZK aan de Tweede Kamer laten weten dat zij een voorstel over een verplichte risicoanalyse voor kandidaat-wethouders niet indient. Reden hiervoor is het op 3 november 2021 vastgestelde advies van de Afdeling advisering van de Raad van State, dat zeer kritisch is.
Wij hebben artikel 2:79 van de Model-Algemene plaatselijke verordening (APV) over woonoverlast in overeenstemming gebracht met artikel 151d van de Gemeentewet zoals dit sinds 1 januari 2021 luidt.
Een verplichte risicoanalyse voor kandidaat-wethouders, en het terstond en elektronisch openbaar maken van nevenfuncties: deze voornemens zijn de kern van een nota van wijziging op het aanhangige wetsvoorstel bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur. De VNG heeft gereageerd op de voorstellen.
Steeds vaker hebben gemeenten en burgemeesters te maken met ernstige verstoringen van de openbare orde bij panden, zoals woningen, die worden blootgesteld aan geweld van buitenaf en/of waar (vuur)wapens worden gevonden. Het wachten is op verruiming van artikel 174a van de Gemeentewet.