Nieuws
Gemeenteraden, provinciale staten, eilandsraden en algemene besturen van waterschappen krijgen wettelijk de mogelijkheid om in bijzondere omstandigheden digitaal te vergaderen. De minister van BZK heeft op 22 mei de Wet digitaal vergaderen decentrale overheden bij de Tweede Kamer ingediend.
Vanwege een aantal wijzigingen in het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers en de Regeling rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers heeft de VNG de bijbehorende modelverordening en -regeling aangepast.
De Gemeentewet bevat regels over besloten raadsvergaderingen en het opleggen van geheimhouding, sinds 1 april zijn nieuwe bepalingen voor geheimhouding van kracht. Eerder publiceerde de VNG een praktisch factsheet hierover, we hebben nu ook een overzicht van vragen en antwoorden gemaakt.
Uit onderzoek van Berenschot bleek onder andere de behoefte van gemeenten aan meer duidelijkheid over de mogelijkheden van ambtelijke bijstand voor raadsleden. Om hier meer inzicht in te geven, liet de VNG een handreiking opstellen door PBLQ.
In de Gemeentewet staan de regels over besloten raadsvergaderingen en het opleggen van geheimhouding. Per 1 april zijn nieuwe bepalingen voor geheimhouding van kracht, deze volgen uit de Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur.
Op 1 april 2023 worden de nieuwe geheimhoudingsbepalingen in de Gemeentewet van kracht. Dit is onderdeel van de Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur. De VNG heeft een factsheet gemaakt met praktische informatie over de nieuwe geheimhoudingsregels.
De Gelderse commissaris van de Koning, John Berends, wil dat het kabinet de afspraken rondom (her)benoemingsprocedures van burgemeesters aanscherpt. Zo moet duidelijker worden wat raad en burgemeester van elkaar kunnen verwachten.
De Eerste Kamer heeft de Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur op 11 oktober 2022 aangenomen. De minister van BZK wil de wet op 1 januari 2023 in werking laten treden.