Gemeenteraden, provinciale staten, eilandsraden en algemene besturen van waterschappen krijgen wettelijk de mogelijkheid om in bijzondere omstandigheden digitaal te vergaderen. De minister van BZK heeft op 22 mei de Wet digitaal vergaderen decentrale overheden bij de Tweede Kamer ingediend.

Toch alleen in bijzondere omstandigheden

Mede naar aanleiding van het advies van de Raad van State en consultatiereacties is er voor gekozen om de digitale vergadering toch niet gelijkwaardig te laten zijn aan de fysieke vergadering. Voor een digitale vergadering moet sprake zijn van bijzondere omstandigheden, zoals overstromingen of infectieziekten. 

Het moet gaan om situaties die onvoorspelbaar zijn, die niet beïnvloedbaar zijn door het gemeentebestuur zelf, en die daadwerkelijk een belemmering vormen voor een vergadering in fysieke vorm. Gemeenteraden kunnen zelf kiezen wanneer en in welke bijzondere gevallen zij digitaal in plaats van fysiek vergaderen.

Experiment met hybride vergaderingen 

Het wetsvoorstel biedt de mogelijkheid om maximaal 3 jaar in aangewezen gemeenten te experimenteren met hybride vergaderingen. Dus met zowel leden die gezamenlijk aanwezig zijn op een fysieke plaats, als leden die langs de elektronische weg aan de vergadering deelnemen.

Dit experiment is bedoeld om vast te stellen hoe de openbaarheid van de vergadering, de orde van de vergadering en het verloop van stemmingen kunnen worden gehandhaafd en met welke waarborgen de procedure van deze vergadervorm omkleed moet worden.