De VNG heeft de Model Verordeningen toeristenbelasting en leges (met toelichtingen) en de Model Leidraad invordering gemeentelijke belastingen gewijzigd. Ook hebben we de toelichting bij de Model Verordeningen forensenbelasting en parkeerbelastingen geactualiseerd.

Toeristenbelasting

De belangrijkste wijziging in de Model Verordening toeristenbelasting is de aanpassing van het begrip kampeermiddel in artikel 5, lid 1, onderdeel a.

Leges

De wijzigingen in de Model Verordening leges betreffen:

  • Nieuw maximumtarief rijbewijs (onderdeel 1.3.1) in de tarieventabel en de toelichting. 
  • Wijziging opschrift hoofdstuk 4 van titel 3 van de tarieventabel (toevoeging facultatief: [en Wet goed verhuurderschap]) en invoeging nieuw facultatief onderdeel 3.4.8 Verhuurvergunning woon- of bedrijfsruimte. Deze wijzigingen zijn ook verwerkt in de toelichting. 
  • Vermelding Besluit maximumtarieven open overheid in de toelichting op artikel 5, voor papieren verstrekkingen op A4- en A3-formaat. 
  • Toevoeging van een passage over de Wet introductie gecombineerde geslachtsnaam aan het slot van de toelichting op paragraaf 1.1 Burgerlijke stand, onder Verrichtingen ambtenaren van de burgerlijke stand.

Ouders kunnen vanaf 1 januari 2024 voor hun pasgeboren kind ook kiezen voor een dubbele achternaam die is samengesteld uit de namen van beide ouders. Er is overgangsrecht, waardoor ouders van kinderen die op of na 1 januari 2016 zijn geboren ook nog kunnen kiezen voor een dubbele achternaam voor hun kind(eren). Zij zijn hiervoor aan de ambtenaar van de burgerlijke stand een recht verschuldigd.

De minister van Rechtsbescherming stelt het tarief voor het Europese deel van Nederland vast. Gemeenten hoeven dus geen tarief in de legesverordening op te nemen. Bonaire, Sint Eustatius en Saba (de BES-eilanden) moeten wel een tarief in hun eilandsverordening opnemen (artikel IIIC van de wet).

Leidraad invordering

In de Leidraad invordering gemeentelijke belastingen is het beleid dat ziet op de minnelijke schuldregeling natuurlijke personen (Msnp) gewijzigd. De maximale uitsteltermijn bij Msnp is per 1 juli verkort naar 18 maanden. De overige wijzigingen zijn technisch en redactioneel. 

Forensenbelasting en parkeerbelastingen

In de toelichting bij de Model Verordening forensenbelasting hebben wij actuele jurisprudentie verwerkt. In de toelichting bij de Model Verordening parkeerbelastingen hebben wij het maximumbedrag voor de kosten van een naheffingsaanslag parkeerbelastingen per 1 januari 2024 opgenomen.

De geconsolideerde teksten van de modelverordeningen (met de bijbehorende toelichtingen) zijn te raadplegen via de Kennisbank Decentrale Regelgeving.

Modelverordeningen