Alle 342 gemeenten hebben een aanvraag ingediend voor de regeling Specifieke Uitkering sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023–2026. Om gemeenten te ondersteunen bij het opstellen van hun integrale plan van aanpak heeft de kerngroep VNG/VSG een format opgesteld.

Hulpmiddel met tips en aanbevelingen

Het format dient als hulpmiddel: door dit in te vullen weet u dat ten minste de verplichte onderdelen (volgens artikel 6.3 van de regeling) in het plan van aanpak zijn opgenomen. Daarnaast bevat het format tips en aanbevelingen.

Integraal plan van aanpak is voorwaarde voor SPUK

Met de Brede SPUK worden gemeenten in een goede uitgangspositie gebracht om de in het GALA en het Sportakkoord II gemaakte afspraken na te komen. Gemeenten die in de 1e aanvraagperiode (2023-2026) of de 2e aanvraagperiode (2024-2026) gebruik maken van 1 of meer onderdelen van de regeling specifieke uitkering, moeten aan een aantal voorwaarden voldoen. Eén van de voorwaarden is het opstellen en indienen van een integraal plan van aanpak voor de periode 2024-2026.

Indienen plan van aanpak

Stuur vóór 30 september 2023 uw integrale plan van aanpak naar de kerngroep VNG/VSG via gezondenactiefleven@vng.nl en info@sportengemeenten.nl. De kerngroep geeft advies over uw plan. Dit advies ontvangt u per mail.

Vervolgens stuurt u uw plan, inclusief een positief advies van de kerngroep, vóór 31 oktober 2023 naar DUS-I. Begin september ontvangen de contactpersonen van de gemeenten een e-mail met een link naar een aanvraagformulier. Daarmee kunnen gemeenten het plan naar DUS-I sturen en (als dat van toepassing is) aanvullende onderdelen aanvragen voor 2024 tot en met 2026.

Verantwoording: SISA-indicatoren

We ontvangen veel vragen van gemeenten over de verantwoording van de regeling. Gemeenten willen weten hoe de verantwoording eruit ziet en wat de indicatoren zijn. Jaarlijks vult u als gemeente de SISA-verantwoording in per onderdeel van de Brede SPUK. De SISA-indicatoren zijn bekend en kunt u vinden op DUS-I. In 2027 vindt er een eenmalige eindafrekening plaats over de totale periode.

Andere voorwaarde: herijking sportakkoord

Een van de andere voorwaarden bij het aanvragen van de middelen voor het lokaal sportakkoord is dat het lokaal sportakkoord herijkt wordt aan de hand van het ‘Raamwerk Afspraken Sportakkoord’. Voor de herijking van het lokale of regionale sportakkoord is door VSG een checklist (pdf, 125 kB) opgesteld die u als hulpmiddel kunt gebruiken. Het herijkt sportakkoord deelt u uiterlijk 30 juni met de VSG.

Profielen Brede Regeling Combinatiefuncties

In de bestuurlijke afspraken Brede Regeling Combinatiefuncties 2023 – 2026 wordt onder 1b gesproken over 6 profielen (en een aantal afgeleiden daarvan) die lokaal gehanteerd kunnen worden om de doelen te behalen. U kunt de profielen binnenkort vinden op www.sportindebuurt.nl/profielen.

Kennis en ondersteuning

Het ministerie van VWS, de VNG en de VSG voeren de komende tijd gesprekken met kennisinstituten en ondersteuningsorganisaties over hun rol bij de ondersteuning. Mocht u inhoudelijke vragen hebben op een onderdeel van de Brede SPUK dan vindt u in deze presentatie (pdf, 370 kB) een overzicht met de betreffende kennisinstituten en ondersteuningsorganisaties met de bijbehorende contactgegevens.

Online vragenuurtjes ter ondersteuning GALA en Integraal Zorgakkoord (IZA)

Om u de gelegenheid te geven op een laagdrempelige manier met ons in contact te komen, houden we tot en met 21 april elke week 2 online vragenuurtjes waaraan u kunt deelnemen via Teams:

Het ondersteuningsteam Gezond en actief leven beantwoordt in deze uurtjes graag al uw vragen. We zien dat deze momenten ook benut worden om een vraag te toetsen bij andere gemeenten om zo te leren van elkaar.

Uiteraard kunt u ook altijd uw vragen stellen per telefoon of e-mail: 070 - 373 83 93 GezondEnActiefLeven@VNG.nl

Meer informatie en ondersteuning