Gemeentelijke Uitvoering (71)

Dit is een overzicht van projecten, programma's en diensten die voortkomen uit de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU). Zij helpen gemeenten de dienstverlening te verbeteren en een doelgerichte en efficiënte organisatie op te zetten. Het overzicht is ingedeeld volgens de hoofdthema's van de GGU. Projecten die nog in ontwikkeling zijn of waar nog geen besluit over genomen is, zijn (nog) niet in dit overzicht opgenomen. Lees meer over de GGU en het GGU portfolio.

Briefjes

Toekomst Gegevensuitwisseling Werk en Inkomen (TWI)

Het systeem waarmee overheidsinstanties (gemeenten, het UWV en de SVB) binnen het domein Werk en Inkomen gegevens met elkaar uitwisselen, is aan vernieuwing toe. Want maatschappelijke, beleidsmatige en technologische ontwikkelingen stellen nieuwe eisen aan het stelsel. Binnen dit project onderzoeken...

Inclusieve samenleving
Toetsenbord

Open Data Standaarden voor gemeenten

Er is een groeiende nadruk op transparantie bij de overheid, innovatie in beleid en uitvoering én datagedreven sturing binnen de gemeentelijke organisatie. Deze ontwikkelingen leiden tot meer focus op de rol en betekenis van data binnen de lokale overheid en...

Informatiesamenleving
3D model

Totaal Driedimensionaal

Het programma Totaal Driedimensionaal (T3D) beproeft en realiseert innovatieve, schaalbare en efficiënte oplossingen en standaarden voor het volledig 3D inwinnen, registreren en gebruiken van objectinformatie. Op basis daarvan draagt T3D bij aan de nadere uitwerking van het gemeentelijke perspectief op...

Leefomgeving
Mensen op grasveld

Gemeentelijk Geo-Beraad (GGB)

Het Gemeentelijk Geo-Beraad (GGB) is het intergemeentelijk ambtelijk kennisplatform op het gebied van geo-informatie. Het GGB signaleert knelpunten en wensen, deelt kennis en ervaringen, verzamelt input over relevante zaken en stemt dit vervolgens af met de VNG(-R). De VNG vertegenwoordigt...

Leefomgeving
Skyline

Samenhangende objectenregistratie (SOR)

De samenhangende objectenregistratie (SOR) is een nog te ontwikkelen uniforme registratie met basisgegevens over objecten in de fysieke werkelijkheid. Daaronder worden verstaan objecten die in het terrein zichtbaar zijn, zoals spoorlijnen, wegen, water, gebouwen en bomen. Ook worden basisgegevens over...

Leefomgeving
Bebouwing

Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)

De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is een gedetailleerde digitale kaart van Nederland, waarin gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en groen op een eenduidige manier zijn vastgelegd. Gemeenten gebruiken de BGT als basis voor het beheren van de openbare ruimte, maar ook...

Leefomgeving
Skyline

Basisregistratie Waardering Onroerende Zaken (WOZ)

De gegevensverzameling voor de basisregistratie Waardering Onroerende Zaken (WOZ) bestaat uit gegevens die nodig zijn om de waarde van een onroerende zaak te bepalen en deze te kunnen relateren aan een belanghebbende. De basisregistratie bevat een ‘Vastgestelde waarde’ (WOZ-waarde) en...

Leefomgeving