Nieuws
25 mei 2023
Ledenbrief
Lbr. 23/021
Geachte leden van college en gemeenteraad, Aanleiding: het belang van een goed functionerende omgevingsdienst De bestuurlijke betrokkenheid bij - en het urgentiebesef voor - een gezonde en veilige leefomgeving voor inwoners en ondernemers neemt toe. Ontwikkelingen rondom stikstof, PFAS en de situatie bij Tata Steel maar ook het beoordelen van...
omgevingswet
17 mei 2023
Ledenbrief
Lbr. 23/019
Geachte leden van college en gemeenteraad, Hierbij ontvangt u de agenda en stukken voor onze Algemene Leden Vergadering (ALV) van woensdag 14 juni 2023, 11.30-13.00 uur . Met de ledenbrief van 26 april 2023 ‘Voorbereiding ALV 14 juni 2023 en VNG Verenigingsstrategie 2030’ ontving u eerder de concept-agenda voor de...
Zaal stemt tijdens Najaars ALV
17 mei 2023
Ledenbrief
Lbr. 23/020
Geachte leden van college en gemeenteraad, Vanaf 2026 is er voor gemeenten structureel zo’n €3 mld. minder beschikbaar voor het uitvoeren van gemeentelijke taken en biedt het accres vanaf 2027 te weinig vergoeding voor het opvangen van de autonome groei van de zorgtaken. Het is goed dat er nu een...
Jaarrekening met rekenmachine en pen
15 mei 2023
Ledenbrief
Lbr. 23/018
Geachte leden van college en gemeenteraad, Op 1 juli 2023 treedt de Wet goed verhuurderschap in werking. Met de invoering van deze wet krijgen gemeenten een belangrijke rol bij het bevorderen van goed verhuurderschap. Zo moet iedere gemeente een meldpunt inrichten voor klachten over ongewenst gedrag van verhuurders en moeten...
Flat
10 mei 2023
Ledenbrief
Lbr.23/017
Geachte leden van college en gemeenteraad, De voordrachtscommissie heeft op 24 april kandidaten voorgedragen voor in totaal 10 vacatures in VNG-bestuur en -commissies. Hierna ontvangt u een toelichting op deze voordracht en de procedure richting de ALV van 14 juni. Met deze ledenbrief wordt ook de mogelijkheid tot het stellen...
Vrouwenhand met glas water aan vergadertafel
4 mei 2023
Ledenbrief
Lbr. 23/016
Geachte leden van college en gemeenteraad, Het kabinet heeft op vrijdag 28 april bekendgemaakt dat er de komende periode wederom grote aantallen asielzoekers worden verwacht. Dit betekent dat de opgaven op het gebied van opvang, huisvesting en integratie nog groter worden. Dat baart de VNG zorgen: door de stijgende aantallen...
Kinderen spelen buiten bij asielzoekerscentrum
26 april 2023
Ledenbrief
Lbr. 23/015
Geachte leden van college en gemeenteraad, Ten behoeve van uw voorbereiding op de ALV van 14 juni ontvangt u hierbij alvast: de conceptagenda voor de ALV een toelichting op de wijze waarop wij in de toekomst op een andere manier ruimte willen geven voor moties en signalen van gemeenten in...
Zaal stemt tijdens Najaars ALV
21 april 2023
Ledenbrief
Lbr. 23/014
Geachte leden van college en gemeenteraad, Op 17 april heeft de VNG een principeakkoord bereikt met het kabinet over het financieel kader bij de Hervormingsagenda Jeugd. Met dit akkoord komt er de komende jaren voldoende financiële ruimte om de agenda uit te voeren. Daarmee kunnen gemeenten voor hun inwoners en...
2 meisjes op bankje buiten
19 april 2023
Ledenbrief
Lbr. 23/013
Geachte leden van college en gemeenteraad, Gemeenten hebben bij de uitvoering van het Klimaatakkoord de randvoorwaarden gesteld dat dit voor inwoners en gemeenten uitvoerbaar, haalbaar en betaalbaar moet zijn. De VNG zet zich daarom hard in om deze randvoorwaarden ingevuld te krijgen.
Monteur tilt een zonnepaneel het dak op
5 april 2023
Ledenbrief
Lbr. 23/012 LOGA-nr 23/02
Met deze brief informeren wij u over de wijzigingen van de gemeentelijke salarisbedragen per 2 januari 2023. Deze wijzigingen zijn het gevolg van het arbeidsvoorwaardenakkoord voor de Cao Gemeenten 2023 en de Cao SGO 2023. In deze brief staat de uitwerking van de afspraken over: 1. Salarismaatregelen met ingang van...
cao gemeenten website