Ledenbrief nummer

Lbr. 24/004

Geachte leden van college en gemeenteraad,

Met deze ledenbrief informeren wij u over een aantal wijzigingen in de Model Verordening rechtspositie raads- en commissieleden en de Model Regeling rechtspositie burgemeester en wethouder. Wij adviseren u deze wijzigingen in uw eigen verordening en regeling over te nemen.

Correctie 22 februari 2024:
In het ‘Model collegebesluit wijziging Regeling rechtspositie burgemeester en wethouder’ werd ten onrechte een wijziging van artikel 2 niet in lijn gebracht met het facultatieve karakter van artikel 2 (artikel 2, lid 12). De wijziging hoort cursief te worden weergegeven. Het Model is hierop gecorrigeerd.