Nieuws
18 januari 2023
Ledenbrief
Lbr. 23/001
Geachte leden van het college en de gemeenteraad, Vanaf 1 januari 2023 heeft u een nieuwe verantwoordelijkheid en regierol ten aanzien van de informatiepunten digitale overheid (IDO’s). IDO’s zijn laagdrempelige, eerstelijnshulploketten in lokale bibliotheken, waar inwoners en ondernemers terecht kunnen met vragen over de digitale overheidsdienstverlening. In deze ledenbrief informeren...
18 januari 2023
Ledenbrief
Lbr. 23/002
Geachte leden van college en gemeenteraad, Aanleiding De VNG heeft overeenstemming bereikt met het rijk over een onderzoek naar de houdbaarheid van de Wmo en de groeiraming jeugdzorguitgaven. Met dit onderzoek willen we inzicht krijgen in hoe het beroep op de Wmo 2015 en de Jeugdwet zich op een middellange...
vrouw op scootmobiel en wandelende man
23 december 2022
Ledenbrief
Lbr. 22/068
Geachte leden van college en gemeenteraad, In de ALV van de VNG van 2 december jl. hebben we u voor het laatst geïnformeerd over het overleg met het rijk over de Hervormingsagenda Jeugd en het bijbehorend financieel kader. Daar waar op ‘inhoud’ de afgelopen tijd goede stappen zijn gezet, bleek...
Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd
12 december 2022
Ledenbrief
Lbr. 22/066
Geachte leden van college en gemeenteraad, Graag attenderen wij u op twee nieuwe instrumenten voor duidelijke communicatie en digitale toegankelijkheid: De handreiking Duidelijke Overheidscommunicatie, die een aanpak biedt voor duidelijke interne en externe communicatie van de gemeente; De handreiking Horizontale Verantwoording Digitale Toegankelijkheid, die laat zien hoe het college de...
Een stel zit achter computer
8 december 2022
Ledenbrief
Lbr. 22/064
Geachte heer, mevrouw, Bijgaand treft u de publicatie 'STIP op de horizon voor gemeentelijke cao’s'aan. Deze publicatie is tot stand gekomen als één van de prioriteiten uit het CvA meerjarenbeleidsplan 'Trots” 2019-2022'. Het geeft richtinggevende uitgangspunten voor een lange termijn arbeidsvoorwaardelijke koers voor de Cao Gemeenten en de Cao SGO.
cao gemeenten website
7 december 2022
Ledenbrief
Lbr. 22/065
Geachte leden van college en gemeenteraad, De ruimte in Nederland staat onder druk vanwege de optelsom van vele ontwikkelingen, zoals bevolkingsgroei, klimaatverandering, de energietransitie en economische ontwikkeling. Dat terwijl de draagkracht van de natuur en het water- en bodemsysteem haar grenzen bereikt. Meerdere departementen van het rijk acteren nu door...
Landbouw met een boerderij op de achtergrond
28 november 2022
Ledenbrief
Lbr. 22/063
Geachte leden van college en gemeenteraad, Hierbij ontvangt u de tweede nazending voor onze Najaars ALV van 2 december 2022. Eerder ontving u met de ledenbrief van 4 november de agenda met bijlagen en met de ledenbrief van 24 november vier moties en preadviezen. In deze tweede nazending ontvangt u...
Overzichtsfoto van de zaal tijdens de ALV
24 november 2022
Ledenbrief
Lbr. 22/061
Geachte leden van college en gemeenteraad, Met deze ledenbrief ontvangt u de nieuwe VNG modelverordeningen 212 (de financiële verordening), 213 (de controleverordening) en 213a (de verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid). De aanpassingen volgen mede uit de Wet versterking decentrale rekenkamers. Het wetsvoorstel is op 27 september jl. aangenomen door de...
mand ondertekent overeenkomst
24 november 2022
Ledenbrief
Lbr. 22/060 LOGA: 22/05
Geachte heer, mevrouw, Deze salarisbrief gaat over de aanpassing van de huidige gemeentelijke cao’s met betrekking tot de eenmalige uitkering in december 2022 en de thuiswerkvergoeding. De uitwerkingen worden opgenomen in de Cao Gemeenten en Cao SGO 2021-2022.
Toezichthouder wabo
24 november 2022
Ledenbrief
Lbr. 22/062
Geachte leden van college en gemeenteraad, Eerder hebben wij u met de ledenbrief van 4 november jl. de agenda met een aantal bijlagen toegezonden voor onze Najaars ALV van 2 december a.s. In deze nazending ontvangt u een aantal ingediende moties en de preadviezen daarop van het bestuur. Begin volgende...
Jan van Zanen achter katheder gezien vanuit de zaal