1 november 2019
Ledenbrief
Lbr. 19/090
Dit is een voorstel voor een aantal aanpassingen in de statuten van de VNG. De leden moeten hierover beslissen op de Buitengewone ALV op 29 november 2019. Het gaat om twee technische aanpassingen. Die aanpassingen zijn nodig omdat op 1 januari 2020 de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking...
1 november 2019
Ledenbrief
Lbr. 19/091
De openbare ruimte digitaliseert. Er wordt steeds meer data verzameld en gebruikt. Door gemeenten zelf maar ook door andere partijen zoals bedrijven of kennisinstanties. Dataverzameling en -gebruik in de openbare ruimte levert allerlei dilemma’s op over wat kan en juridisch mag, maar ook wat we ethisch acceptabel vinden. In hoeverre...
1 november 2019
Ledenbrief
Lbr. 19/088
In de ALV van 5 juni 2019 zijn in totaal dertien moties aangenomen. In deze ledenbrief legt het bestuur verantwoording af over elf aangenomen moties, waarbij de twee inhoudelijk gelijkluidende moties over het abonnementstarief Wmo samen worden behandeld. De twee moties over het Klimaatakkoord worden behandeld bij het betreffende agendapunt.
1 november 2019
Ledenbrief
Lbr. 19/092
Gemeenten werken samen in de uitvoering. Met als leidend principe: het collectief inspelen op nieuwe wetgeving, technologie en ontwikkelingen die alle gemeenten aangaan. Want ook al zijn alle 355 gemeenten uniek, hun taken en opgaven zijn vergelijkbaar. Samenwerken in de uitvoering betekent voor gemeenten geld en tijd overhouden voor datgene...
1 november 2019
Ledenbrief
Lbr. 19/084
De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft ervoor gekozen om geen landelijk vuurwerkverbod in te voeren maar deze besluitvorming aan de individuele gemeenten over te laten. Met een wijziging van het Vuurwerkbesluit wil de staatssecretaris buiten twijfel stellen dat de gemeenteraad ook de bevoegdheid heeft tot een geheel vuurwerkverbod binnen...
1 november 2019
Ledenbrief
Lbr. 19/086
Nederlanders gebruiken jaarlijks zo’n 26 miljard voedselverpakkingen die van plastic zijn gemaakt, ongeveer vier per persoon per dag. Gemeenten staan aan de lat voor de (gescheiden) inzameling van al deze verpakkingen. De afgelopen jaren zijn er enorme inspanningen verricht om dit systeem van de grond te krijgen. Door de geldende...
1 november 2019
Ledenbrief
Lbr. 19/089
Om de uitvoering efficiënter en beter te maken, kozen we als vereniging voor meer gezamenlijkheid in de uitvoering. Door onderling afspraken te maken over standaarden, krijgen gemeenten meer ruimte om aandacht te besteden aan beleidsrijke onderdelen van het takenpakket, worden schaarse expertise en kennis gebundeld en staan we sterker in...
1 november 2019
Ledenbrief
Lbr. 19/093
De gemeenten stellen drie randvoorwaarden aan het Klimaatakkoord: haalbaarheid en betaalbaarheid voor de samenleving, voldoende bevoegdheden en tegemoetkoming uitvoeringslasten. Op deze randvoorwaarden heeft het bestuur belangrijke aanvullende afspraken met het kabinet gemaakt over woonlastenneutraliteit, warmte ordening, regionale energiestrategieën en toereikende financiële middelen op basis van artikel 2 Financiële-verhoudingswet. Daarmee zijn...
30 oktober 2019
Ledenbrief
Lbr. 19/083 CvA/LOGA 19/11
Op 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking. Deze wet regelt dat ambtenaren zoveel mogelijk dezelfde rechten en plichten krijgen als werknemers in het bedrijfsleven. Voor het personeel van de veiligheidsregio’s dat in dienst is van de veiligheidsregio’s (uitgezonderd het ambulancepersoneel, omdat dit een eigen...
30 oktober 2019
Ledenbrief
Lbr 19/085
Met onze ledenbrief informeren wij u over de Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisatie in oprichting. Op 21 oktober jl. zijn de potentiële leden van de WSGO per brief geïnformeerd. Die brief is gestuurd aan bij de VNG aangesloten organisaties en organisaties die zijn geïnteresseerd in het toepassen van gemeentelijke arbeidsvoorwaarden op...