29 oktober 2020
Ledenbrief
Lbr. 20/078
Veel gemeenten hebben inwoners met GGZ-problematiek en/of een licht verstandelijke beperking, die ook andere problemen hebben (zoals een verslaving) en daardoor gevaarlijk gedrag vertonen of een risico hebben op gevaarlijk gedrag. Deze inwoners zijn soms in beeld bij gemeenten, soms bij (beveiligde) zorginstellingen of bijvoorbeeld bij zorg- en veiligheidshuizen maar...
22 oktober 2020
Ledenbrief
Lbr. 20/077
De VNG heeft vandaag in een brief aan het kabinet de boodschap van de afgelopen ALV doorgegeven. Het VNG bestuur heeft ervoor gekozen de Buitengewone ALV op 27 november a.s. uit te stellen tot februari 2021. Reden hiervoor is dat de datum van 27 november, slechts twee maanden na de...
15 oktober 2020
Ledenbrief
Lbr. 20/075
In de VNG-ledenbrief 20/053 – Wijziging model-APV zomer 2020 (14 juli 2020) hebben wij u op de hoogte gesteld van een aantal actuele zaken, waaronder de problematiek rond Outlaw Motorcycle Gangs (OMG). Op verzoek van de VNG-commissie Bestuur en Veiligheid nemen wij in de Model-Algemene plaatselijke verordening (Model-APV) bepalingen op...
15 oktober 2020
Ledenbrief
Lbr. 20/076 (NB: ingetrokken)
Rectificatie Deze statutenwijziging is besproken (en aangenomen) in de ALV van 25 september 2020. De stukken (volledigheidshalve hieronder vermeld) zijn voorafgaand aan de ALV verzonden. De ledenbrief is door een administratieve fout per abuis verzonden. Onze excuses voor het misverstand!
13 oktober 2020
Ledenbrief
Lbr. 20/066
Met deze ledenbrief informeren wij u over de maatregelen die het kabinet heeft genomen om burgers die verplicht in quarantaine moeten te ondersteunen (hierna genoemd sociaal ondersteuningspakket) alsmede over de rol die van de gemeenten wordt verwacht bij deze ondersteuning. Het gaat daarbij vooral om praktische ondersteuning en het continueren...
7 oktober 2020
Ledenbrief
Lbr. 20/074
Per 1 januari 2021 treedt de Wijziging Wet gemeentelijke schulpverlening in werking (Stb. 239). De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening verplicht gemeenten om een bij verordening te bepalen termijn op te nemen waarbinnen de gemeente na het eerste gesprek over de hulpvraag moet besluiten of iemand voor schuldhulpverlening in aanmerking komt. Met...
6 oktober 2020
Ledenbrief
Lbr. 20/073
In de strijd tegen het coronavirus heeft het ministerie van VWS de app CoronaMelder ontwikkeld. De app heeft als doel verspreiding van het virus te beperken, door gebruikers te waarschuwen als ze dicht in de buurt bij iemand met Corona zijn geweest. Het succes ervan is groter wanneer meer mensen...
2 oktober 2020
Ledenbrief
Lbr. 20/072
Het kabinet heeft de coronamaatregelen aangescherpt met het doel een nieuwe lockdown te voorkomen. In deze ledenbrief schetsen wij de gevolgen van deze aanscherping voor gemeenten. Daarbij besteden wij aandacht aan de ventilatie van scholen, de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO), kinderopvang, cultuur, sport, buurt- en dorpshuizen en jeugdorganisaties.
2 oktober 2020
Ledenbrief
Lbr. 20/071
Vanaf 2021 komt uitvoeringsbudget beschikbaar voor de uitvoering van Lokale Preventieakkoorden. De SPUK-regeling van het ministerie van VWS wordt in november 2020 gepubliceerd. Vanaf medio januari 2021 kunnen gemeenten een aanvraag indienen voor het uitvoeringsbudget. Gemeenten die nog geen preventieakkoord hebben kunnen nog ondersteuningsbudget aanvragen bij het ondersteuningsteam lokale preventieakkoorden...
25 september 2020
Ledenbrief
Lbr. 20/069
Via deze ledenbrief vragen wij uw aandacht voor het gebruik van berichtenservices en de archivering van tekstberichten. Veel bestuurders en ambtenaren maken gebruik van berichtenservices als sms en Whatsapp. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in 2019 de uitspraak gedaan dat de Wet openbaarheid van bestuur (Wob)...