5 november 2021
Ledenbrief
Lbr. 21/074
In deze nieuwsledenbrief lichten we de aangekondigde coronamaatregelen toe en de gevolgen daarvan. Daarnaast informatie over de financiële compensatie voor gemeenten en een aantal webinars over de coronacrisis. Tevens is het coronadashboard sociale impact vernieuwd. Tot slot nog aandacht voor iets anders dan de coronacrisis, namelijk de opvang van asielzoekers...
3 november 2021
Ledenbrief
Lbr. 21/073
Via deze ledenbrief informeren wij u over de laatste ontwikkelingen over de Hersteloperatie Kinderopvangtoeslagen. Vrijdag 29 oktober jl. heeft het kabinet een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over nieuwe regelingen voor ex-partners en kinderen van gedupeerde ouders kinderopvangtoeslag en gedupeerden bij andere toeslagen (huurtoeslag, zorgtoeslag en kindgebonden budget).
29 oktober 2021
Ledenbrief
Lbr. 21/071
Geachte leden van college en gemeenteraad, Hierbij ontvangt u de agenda en stukken voor de najaars Algemene Leden Vergadering (ALV) van vrijdag 26 november a.s., 13.45-15.30 uur. Deze ALV maakt deel uit van de bredere VNG Bestuurdersdag ‘Goed u weer te zien’, die voor het eerst sinds lange tijd weer...
28 oktober 2021
Ledenbrief
Lbr. 21/072
Een betrouwbare en veilige overheid vraagt om gedegen beveiliging van de informatie en bescherming van de privacy binnen de gemeentelijke informatiehuishouding. Inwoners vertrouwen ons immers hun identiteit- en persoonsgegevens toe. Veel incidenten kunnen voorkomen worden door het ‘eigen huis op orde’ te hebben en te houden. Dat vraagt om permanente...
26 oktober 2021
Ledenbrief
Lbr. 21/070
Via deze ledenbrief informeren we u over de stand van zaken en acties die van uw gemeente (centrumgemeenten én regiogemeenten) nodig zijn betreffende het ambtshalve verlengen van beschermd wonen of extramurale Wmo-ondersteuning. In navolging op eerdere werkafspraken is op 27 september een nieuwe overgangsregeling afgesproken voor cliënten met beschermd wonen...
30 september 2021
Ledenbrief
Lbr. 21/068
Naar verwachting treedt de Omgevingswet op 1 juli 2022 in werking. Deze wet heeft gevolgen voor de Erfgoedverordening, omdat de Erfgoedverordening ook regels bevat over de fysieke leefomgeving. Met ingang van 1 juli 2022 moet de Erfgoedverordening technisch zijn aangepast aan de Omgevingswet. In verband daarmee hebben wij de wettelijke...
29 september 2021
Ledenbrief
Lbr. 21/069
Hierbij attenderen wij u op onze jaarlijkse Bijzondere ledenbrief met de VNG-reactie op de Rijksbegroting. Met deze ledenbrief geven wij u een korte samenvatting van de voor gemeenten belangrijke kabinetsvoornemens in de Rijksbegroting 2022 en de betekenis daarvan voor u als gemeente.
24 september 2021
Ledenbrief
Lbr. 21/067
Met de zomer achter de rug en nieuwe maatregelen voor ons is de coronacrisis weer in een nieuwe fase beland. Het algemene beeld is weer wat positiever, ook op economisch vlak. Maar bepaalde groepen en sectoren hebben nog stevig te maken met de gevolgen van de crisis. Dat vraagt aandacht...
6 september 2021
Ledenbrief
Lbr. 21/066 LOGA 21/06
Deze brief gaat in op de nieuwe Netto FLO-spaarregeling ter vervanging van de gemeentelijke levensloopregeling FLO-overgangsrecht (hoofdstuk 9e CAR-UWO).
1 september 2021
Ledenbrief
Lbr. 21/065
Geachte leden van college en gemeenteraad, Aanleiding De VNG heeft de Modelverordening Rioolheffing vervangen om recht te doen aan de bredere invulling van de gemeentelijke watertaken. Wateroverlast en verdroging vragen steeds meer maatregelen in de publieke ruimte. De Modelverordening Riool- en Waterzorgheffing vervangt daarom de oude Modelverordening Rioolheffing. Van de...