19 mei 2022
Ledenbrief
Lbr. 22/030
Geachte leden van college en gemeenteraad, Het VNG-bestuur heeft vandaag besloten om meer tijd te nemen voor de kandidaatstellingsprocedure voor de invulling van 226 vacatures in het bestuur en de commissies. Op dit moment is nog slechts een zeer gering deel van de colleges gevormd en naar verwachting zal de...
16 mei 2022
Ledenbrief
Lbr. 22/029
Geachte leden van college en gemeenteraad, De Wet open overheid (Woo) is op 1 mei gedeeltelijk in werking getreden. De Woo heeft tot doel een transparante overheid te bevorderen en de informatiehuishouding op orde te brengen. In deze ledenbrief informeren wij u over de wijze van implementatie en de ondersteuning...
12 mei 2022
Ledenbrief
Lbr. 22/028
Nog steeds is in Nederland een groot woningtekort. Het programma ‘Een thuis voor iedereen’ richt zich op woningzoekenden met een sociale of medische urgentie, uitstromers uit zorgvoorzieningen, statushouders, dak- en thuislozen, arbeidsmigranten, studenten en woonwagenbewoners. Hun huisvestingsmogelijkheden zijn in toenemende mate aan het verslechteren. Aandachtsgroepen verdringen elkaar en concurreren met...
2 mei 2022
Ledenbrief
Lbr. 22/027
Geachte leden van college en gemeenteraad, In deze ledenbrief informeren wij u over de laatste ontwikkelingen rond de herijking van de verdeling van het gemeentefonds.
28 april 2022
Ledenbrief
Lbr. 22/025
Geachte leden van college en gemeenteraad, Hierbij ontvangt u de nieuwe VNG Model Verordening voor de behandeling van bezwaarschriften. Deze modelverordening vervangt de Model Verordening Commissie bezwaarschriften uit 2010.
26 april 2022
Ledenbrief
Lbr. 22/026
Geachte leden van college en gemeenteraad, Gemeenten hebben een enorme inhaalslag gemaakt in de registratie van vluchtelingen. Meer dan 45.000 vluchtelingen staan nu in de Basisregistratie Personen (BRP) geregistreerd. Gisteravond heeft het kabinet aan de veiligheidsregio’s gevraagd om het aantal beschikbare opvangplekken op te schalen naar 75.000 per 23 juni...
25 april 2022
Ledenbrief
Lbr. 22/024
Geachte leden van college en gemeenteraad, De VNG zoekt kandidaten voor in totaal 226 vacatures in het bestuur, 9 adviescommissies en 2 colleges. Wij nodigen alle raadsleden, griffiers, secretarissen, wethouders en burgemeesters van harte uit om zich uiterlijk 2 juni a.s. kandidaat te stellen voor een of meerdere vacatures in...
14 april 2022
Ledenbrief
Lbr. 22/023
Geachte leden van college en gemeenteraad, De gemeenten hebben in nog geen anderhalve maand bijna 43.000 opvangplekken gerealiseerd voor vluchtelingen uit Oekraïne. Het kan wat ons betreft niet vaak genoeg gezegd worden dat dit een ongelofelijke prestatie is van gemeentebestuurders en -ambtenaren. Naarmate de tijd vordert en meer vluchtelingen worden...
8 april 2022
Ledenbrief
Lbr. 22/022
Geachte leden van college en gemeenteraad, In deze ledenbrief informeren we u over de voortgang van de gesprekken met het nieuwe kabinet over de financiële positie van gemeenten. Het financieel kader voor de periode 2023 – 2026 is relevant voor de nieuw te vormen colleges. Na onze eerste reactie (‘valse...
1 april 2022
Ledenbrief
Lbr. 22/020
Geachte leden van college en gemeenteraad, Grondrechten en publieke waarden als transparantie en democratie staan onder druk door de digitalisering. Met de Agenda Digitale Grondrechten en Ethiek 2022-2026 leggen gemeenten gezamenlijk ambities vast over het beschermen van grondrechten en het borgen van publieke waarden in de informatiesamenleving.