3 december 2020
Ledenbrief
Lbr. 20/088
Data maken betere sturing en beslissingen door gemeenten mogelijk. Het rendement kan geoptimaliseerd worden door data te delen met maatschappelijke partners en andere overheden. Overheidsdata vormen een bron van economische groei, door bij te dragen aan onder meer de ontwikkeling van artificiële intelligentie. In deze ledenbrief gaan wij in op...
3 december 2020
Ledenbrief
Lbr. 20/087
Op 12 februari a.s. vindt de uitgestelde ALV plaats. Hierbij ontvangt u ter informatie alvast een aantal concept-ALV-stukken, waaronder het GGU Jaarplan 2021, de VNG Agenda 2021 en de verantwoording door het bestuur over de uitvoering van moties die in de ALV van 25 september jl. zijn aangenomen of aangehouden...
2 december 2020
Ledenbrief
Lbr. 20/086
In deze ledenbrief informeren wij u over de volgende actuele ontwikkelingen rond de coronacrisis: de oproep van de werkgroep Depla over jongeren in coronatijd, de Wintereditie van Jeugd aan Zet, ondersteuning van noodlijdende speeltuinen en jeugdorganisaties, tips om drukte te verspreiden in de maand december, carbidschieten en de komende VNG...
2 december 2020
Ledenbrief
Lbr. 20/085
De gemeenteraad heeft de wettelijke plicht een regeling vast te stellen voor de bekostiging van het leerlingenvervoer. In 2015 heeft de VNG de huidige Model Verordening leerlingenvervoer gepubliceerd. Vanuit de wetgeving was er geen aanleiding om de Model Verordening leerlingenvervoer aan te passen. Er zijn echter sinds 2015 wel veel...
24 november 2020
Ledenbrief
Lbr. 20/084
In deze ledenbrief informeren wij u over de volgende actuele ontwikkelingen rond de coronacrisis: het overzicht van coronacompensatie per gemeente, de problematiek bij combinatie NOW en huurkortingen, heroriëntatie van ondernemers binnen de Tozo-regeling, venstertijden voor bevoorrading supermarkten en openstelling zelfbedieningsgroothandels en lancering van de webpagina met informatie over de Tijdelijke...
23 november 2020
Ledenbrief
Lbr. 20/083
Nu duidelijk is geworden dat het Rijk niet van plan is gemeenten volledig financieel te compenseren voor de extra kosten als gevolg van het abonnementstarief in de Wmo, heeft de VNG aangekondigd dat zij gemeenten zal adviseren om bepaalde beheersmaatregelen te nemen. In deze ledenbrief worden deze maatregelen nader toegelicht...
20 november 2020
Ledenbrief
Lbr. 20/082
Naar verwachting treedt de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (Twm) op 1 december a.s. in werking. Met oog op de inwerkingtreding en de veranderingen waar gemeenten mee te maken krijgen, stuur ik u hierbij een brief met bijlage van de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Justitie en Veiligheid (JenV)...
9 november 2020
Ledenbrief
Lbr 20/081
Duizenden ouders zijn getroffen door de problemen met kinderopvangtoeslag. De Belastingdienst/Toeslagen compenseert hen daar financieel voor. Maar voor wie in de problemen is geraakt, is dat niet altijd voldoende. Er kunnen bijvoorbeeld problemen zijn ontstaan rondom huisvesting, schulden, inkomen, zorg en de opvoeding van kinderen. Staatssecretaris Van Huffelen, verantwoordelijk voor...
3 november 2020
Ledenbrief
Lbr. 20/080
In deze ledenbrief informeren we u over diverse ontwikkelingen op het gebied van onderwijshuisvesting. Update VNG Model Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs: Deze bevat verduidelijkingen en aanpassingen aan een aantal eerdere wetswijzigingen. Indexatie normbedragen: Naast de jaarlijkse indexatie is een ophoging van de normbedragen nodig in verband met bouwbesluit-eisen voor Bijna...
30 oktober 2020
Ledenbrief
Lbr. 20/079
In deze Corona ledennieuwsbrief onder andere aandacht voor de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19, het organiseren van coronaproof verkiezingen en de financiële gevolgen van de coronacrisis.