14 december 2021
Ledenbrief
Lbr. 21/083
Aanleiding De Toeslagenaffaire laat zien dat rechtvaardige dienstverlening en goede rechtsbescherming geen vanzelfsprekendheden zijn. Alle overheidsdiensten, zeker ook de gemeenten, voelen de urgentie om de dienstverlening aan mensen in kwetsbare posities te verbeteren en het geschade vertrouwen in de overheid te herstellen. Naar aanleiding van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK)...
6 december 2021
Ledenbrief
Lbr. 21/082
Op 16 maart 2022 vinden de volgende gemeenteraadsverkiezingen plaats. Met deze brief willen wij zowel zittende als aankomende raadsleden en wethouders informeren over een aantal onderwerpen dat verband houdt met hun positie. Deze informatie is ook voor burgemeesters en griffiers relevant. Het gaat om de volgende onderwerpen: de rechtspositie van...
2 december 2021
Ledenbrief
Lbr. 21/081
Eerder zijn vanwege de ontwikkelingen rond corona de VNG Bestuurdersdag en ALV van 26 november 2021 uitgesteld naar 11 februari 2022 in de hoop dat op dat moment een fysieke ontmoeting weer mogelijk zou zijn. Op 26 november jl. is wel een aantal goed bezochte informele bestuurlijke sessies gehouden om...
23 november 2021
Ledenbrief
Lbr. 21/080
Geachte leden van college en gemeenteraad, Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsledenbrief asiel en migratie, waarin wij u informeren over actuele ontwikkelingen. Deze nieuwsledenbrief ontvangt u voortaan tweewekelijks naar aanleiding van de overleggen van de Landelijke Regietafel Migratie en Integratie (LRT). In deze eerste nieuwsledenbrief gaan wij in op de...
19 november 2021
Ledenbrief
We hoopten met z’n allen dat het niet zou moeten, maar toch kondigde het kabinet onlangs verscherpte coronamaatregelen aan. Het op- en afschalen van maatregelen levert onzekerheden op voor onze inwoners, ondernemers, maar zeker ook voor u als bestuurders en uw medewerkers. Specifiek maken we ons in steeds grotere mate...
18 november 2021
Ledenbrief
Lbr. 21/078
In de ledenbrief van 29 oktober 2021 hebben we u geïnformeerd over de stand van zaken van de Hervormingsagenda Jeugd. In aanvulling hierop delen we hiermee met u een standpuntenbrief van het VNG-bestuur over onze inzet voor de Hervormingsagenda. De bestuurdersdag van 26 november is uitgesteld vanwege de coronamaatregelen, in...
16 november 2021
Ledenbrief
Lbr. 21/077
Vanwege het sterk gestegen aantal coronabesmettingen en de aangescherpte kabinetsmaatregelen in het kader van de huidige lockdown, heeft het VNG-bestuur besloten om de op 26 november a.s. geplande VNG Bestuurdersdag en najaars-ALV uit te stellen tot vrijdag 4 februari 2022. De locatie blijft het NBC Congrescentrum in Nieuwegein. Op 26...
11 november 2021
Ledenbrief
Lbr. 21/076
Dit is de ledenraadpleging over het principeakkoord voor de Cao Gemeenten 2021-2022. De laatste dag waarop u een reactie kan geven is woensdag 12 januari 2022. Het akkoord wordt definitief na bekrachtiging door het bestuur op 27 januari 2022. Het principeakkoord gaat behalve over de Cao Gemeenten ook over de...
8 november 2021
Ledenbrief
Lbr. 21/075
De Omgevingswet (hierna: Ow) treedt naar verwachting op 1 juli 2022 in werking. Hiermee vervalt de huidige Wet algemene bepalingen omgevingsrecht als grondslag voor de Model Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht (hierna: VTH). De Model Verordening U&H vervangt vanaf dat moment de Model Verordening VTH. De Model Verordening...