6 juli 2022
Ledenbrief
Lbr. 22/041
Geachte leden van college en gemeenteraad, In 2018 is het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 (SPV) gestart, met een vernieuwde visie op en aanpak voor verkeersveiligheid. Overheden en maatschappelijke partijen zetten binnen het SPV gezamenlijk in op een meer ‘risicogestuurd’ verkeersveiligheidsbeleid: ongevallen voorkómen door de belangrijkste risico’s in het verkeerssysteem proactief...
27 juni 2022
Ledenbrief
Lbr. 22/040
Geachte leden van college en gemeenteraad, Dit is een ledenraadpleging over de concept arbeidsvoorwaardennota voor de komende onderhandelingen over de Cao Gemeenten en de Cao SGO. In de arbeidsvoorwaardennota staan de uitgangspunten voor de gemeentelijke werkgeversvertegenwoordigers in de onderhandelingen over de cao voor 2023. De onderhandelingen gaan tegelijk over de...
22 juni 2022
Ledenbrief
Lbr. 22/039
Geachte leden van college en gemeenteraad, In onze ledenbrief van maandag 20 juni jl. hebben wij aangekondigd dat wij u, afhankelijk van de planning van een nieuwe datum voor het Bestuurlijk Overleg Financiële verhoudingen (BOFv), vandaag een resolutie zouden voorleggen. Hierbij ontvangt u deze resolutie ‘Zekerheid over de structurele financiën’...
21 juni 2022
Ledenbrief
Lbr. 22/038
Geachte leden van college en gemeenteraad, Afgelopen vrijdag heeft het kabinet de nationale crisisstructuur in werking gezet vanwege de langdurige onhoudbare situatie op de aanmeldlocatie voor asielzoekers in Ter Apel. Sinds vrijdag, maar uiteraard ook al voor die tijd, zijn de VNG en de Veiligheidsregio’s met het kabinet in gesprek...
20 juni 2022
Ledenbrief
Lbr. 22/037
Geachte leden van college en gemeenteraad, Eerder hebben wij u met de ledenbrief van 1 juni jl. de agenda met een aantal bijlagen toegezonden voor onze ALV van 29 juni a.s. In deze nazending ontvangt u hierbij de volgende stukken: Overzicht rijksbeleid op het gebied van wonen (ter informatie bij...
20 juni 2022
Ledenbrief
Lbr. 22/036
Geachte leden van college en gemeenteraad, Ondanks het grote woningtekort staan nog te veel panden langdurig leeg. Veel gemeenten pakken leegstand aan. Onder meer om extra woonruimte te creëren. Eind 2020 heeft de VNG de model leegstandverordening geactualiseerd en de handreiking “Leegstand te lijf 2.0: Met speciale aandacht voor winkels...
1 juni 2022
Ledenbrief
Lbr. 22/035
Geachte leden van college en gemeenteraad, Hierbij ontvangt u de agenda en stukken voor de Algemene Leden Vergadering (ALV) van woensdag 29 juni 2022, 11.30-13.00 uur. Deze ALV maakt deel uit van het tweedaagse VNG Jaarcongres op 28 en 29 juni 2022 dat voor het eerst sinds lange tijd weer...
1 juni 2022
Ledenbrief
Lbr. 22/034
Geachte leden van college en gemeenteraad, Ondanks de enorme inzet van gemeenten blijft de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne, en ook die van asielzoekers een punt van zorg. Het aantal opvangplekken stagneert, terwijl het nog onbekend is of er de komende maanden (veel) meer vluchtelingen naar Nederland komen en hoelang...
30 mei 2022
Ledenbrief
Lbr. 22/031
Geachte leden van college en gemeenteraad, De opvang van vluchtelingen is een belangrijke taak van de rijksoverheid. De taak om opvang te verzorgen voor asielzoekers ligt bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). De locaties voor deze opvang worden voor een aanzienlijk deel door gemeenten geleverd, en worden tot op...
30 mei 2022
Ledenbrief
Lbr. 22/033
Geachte leden van college en gemeenteraad, Nu het kabinet heeft besloten zelf het risico te dragen voor de extra bezuiniging van € 511 miljoen op de jeugdhulp, is ruimte ontstaan voor een doorstart van de hervormingsagenda jeugd. Ten behoeve van de voortvarende invulling van deze doorstart volgen hierna: Vooraf: 7...