Ledenbrief nummer
Lbr. 19/019

Mede op verzoek van gemeenten heeft de VNG in 2018 onderzocht of het mogelijk en wenselijk is om te komen tot een ‘geïntegreerde’ verordening voor het sociaal domein in brede zin. Een klankbordgroep van gemeenten heeft het traject om te komen tot een geïntegreerde modelverordening begeleid. Overige gemeenten konden via het VNG Forum Model Verordening sociaal domein hun mening geven en zelf met vragen komen.

Het voornaamste doel van een geïntegreerde gemeentelijke verordening is het via een integrale toegang komen tot een integrale belangenafweging die de uitvoering van de verschillende sociale-domeinwetten omvat, via een zo uniform mogelijke procedure met zoveel mogelijk uniformering van termijnen.

De VNG geeft de Model Verordening sociaal domein de ondertitel ‘Proeve van een integrale verordening voor het sociaal domein (Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en Participatiewet)’ mee, omdat de verordening uitgaat van de beperkte mogelijkheden tot integratie die de drie sociaal domein wetten op dit moment bieden. Wij zullen de geïntegreerde verordening aanpassen op het moment dat de wetgeving meer mogelijkheden tot integratie biedt. Dit betekent dat we de geïntegreerde verordening niet steeds zullen actualiseren aan de hand van nieuwe jurisprudentie of wijzigingen in het rijksbeleid die niet tot doel hebben de sociaal domeinwetten meer te integreren.

Naast het ontwikkelen van een geïntegreerde Model Verordening sociaal domein heeft de VNG de bestaande Model Verordening jeugdhulp en Model Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015 op een aantal belangrijke onderdelen inhoudelijk en redactioneel herzien. Dit geldt vooral voor de Model Verordening jeugdhulp die niet meer was gewijzigd sinds de totstandkoming ervan eind 2014. De modelverordeningen in het kader van de Participatiewet zijn niet aangepast omdat ze nog actueel waren. Wel is in de Model Verordening sociaal domein een paragraaf 6 toegevoegd over de tegenprestatie (artikel 82).