Welke informatie moet in het dossier komen te staan? Ook andere prangende zaken zoals de gereedmelding komt aan de orde. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Wie moet het dossier aanleveren en wie stelt het dossier samen?
  • Wat gebeurt er als er geen dossier wordt aangeleverd?
  • Hoe moet worden omgegaan met casco-bouw?
  • Presentatie is in handen van Wico Ankersmit namens het BWT. Esther van Kooten Niekerk namens VNG begeleidt het webinar.

Q: Ze mogen de woning dan in gebruik nemen ook als het niet voldoet aan het vergunning?
A: Een woning mag alleen in gebruik worden genomen twee weken na gereedmelding waarbij de verklaring van de kwaliteitsborger en het dossier bevoegd gezag zit die voldoet aan de eisen voor deze gereedmelding. Als een woning volgens de kwaliteitsborger niet voldoet dan kan hij geen verklaring afgeven en kan hij dus ook geen gereedmelding doen. Mocht de woning dan toch in gebruik worden genomen, dan is het aan het bevoegd gezag om te handhaven.

Q: Is de taak toezicht op omgevingsplanactiviteit straks niet zeer beperkt?
A: Een gemeente kan onder de Omgevingswet zelf beslissen of voor een omgevingsplanactiviteit een vergunning nodig is danwel het nodig is de activiteit preventief te laten melden. In de praktijk zal dit geen beperkte rol zijn. Het gaat namelijk in het Omgevingsplan over de ruimtelijke bouwvoorschriften, welstand, archeologie, omgevingsveiligheid etc.etc.

Q: Een bouwwerk valt onder gevolgklasse 1 mits aan alle vier de criterium wordt voldaan. Bouwwerken waarvoor een gelijkwaardige oplossing wordt toegepast als bedoeld in art. 1.3 tav brand- en constructieve veiligheid, vallen daar dan niet onder. Hoe moet worden omgegaan met oplossingen die in werk pas aan de orde komen nu ook wat grotere (bedrijfsgebouwen) vallen onder gevolgklasse 1? Betekent dit dat voor het dossier gevoegd gezag/gereedmelding?
A: In deze gevallen is er dan geen sprake (meer) van een bouwwerk in gevolgklasse 1, en zal de kwaliteitsborger dit terstond moeten melden aan het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag zal dan vervolgens over de aanvraag moeten beslissen, en als deze al in uitvoering is, dan zal het bevoegd gezag moeten onderzoeken of hetgeen er al staat kan worden gelegaliseerd met een te verlenen vergunning.

Q:Kan de kwaliteitsborger dan het bouwwerk niet gereedmelden of wordt verwacht dat de kwaliteitsborger vooraf benadrukt dat ook al zouden zaken kostentechnisch anders kunnen, die wijzigingen tijdens de bouw geen optie zijn? Deze vraag werd gesteld door handhaving.
A: Als de ‘dan’ in deze vraag duidt op de vorige vraag, dan is er dus geen sprake meer van een bouwwerk in gevolgklasse 1, en zal deze verder door het bevoegd gezag moeten worden overgenomen. Het is dan aan het bevoegd gezag om te beslissen of het met die gelijkwaardigheid kan worden uitgevoerd, en of daarop een vergunning kan worden verleend.

Q: Wat denk je dat straks zal gaan gebeuren? Wacht men 10 dagen met het in gebruik nemen?
A: Of er twee weken (was 10 dagen) wordt gewacht is afhankelijk van de rol die het bevoegd gezag hier in neemt. Als het bevoegd gezag hier niet op toeziet, en bij overtreding op handhaaft zal er naar verwachting inderdaad niet worden gewacht tot deze twee weken voorbij zijn

Q: Mag de kwaliteitsborger optreden als gemachtigde van de initiatiefnemer? (oftewel: mag de kwaliteitsborger namens de initiatiefnemer het dossier bevoegd gezag melden bij het bevoegd gezag?)
A: Het aanleveren gebeurt via het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), dat kan ook via een machtiging. De kwaliteitsborger kan niet optreden als indiener.

Q: Mag een college een gescheiden moeder met twee kinderen op straat zetten omdat er 5 dagen verstreken zijn en de woning technisch wel goed zou zijn maar een foto of een kwaliteitsverklaring mist in het dossier?
A: Als het juridisch nodig is dan kan er worden gehandhaafd op basis van proportionaliteit. Als bijvoorbeeld de constructieve veiligheid in het geding is dan zou het verstandig zijn om dit wel te doen, maar mocht het iets zijn dat kan worden hersteld dan lijkt het eerst weer buiten gebruik stellen een te zwaar middel.

Q: Wat voor melding is dit dan? De bouwmelding?
A: Het gaat hier om de bouwmelding en de gereedmelding. Beiden zijn juridisch een melding waarbij de bouwmelding een termijn van vier weken kent, en de gereedmelding een termijn van twee weken.

Q: Bij een melding is er toch geen bezwaartermijn en bij een vergunning toch wel?
A: Bij het doen van de melding is er geen bezwaartermijn, maar als het bevoegd gezag niet instemt met de melding dan is deze reactie op de melding wel een besluit waartegen bezwaar en beroep openstaat.

Q:Als na ingebruikname er schades ontstaan aan het bouwwerk wie is dan aan zet?
A: In het privaatrechtelijke deel van de wet is de aannemer aansprakelijk voor gebreken, ook na de oplevering. De aannemer is verantwoordelijk voor het aanleveren van kwaliteit. Mocht de schade na ingebruikname ontstaan door onvoldoende of gebrekkige kwaliteit aan het bouwwerk dan is de aannemer aan zet.

Q: In hoeverre heb je een bouwtechnisch medewerker nodig voor de beoordeling dossier bevoegd gezag?
A: De bouwkennis verdwijnt niet binnen gemeenten. Datzelfde geldt voor kennis op het gebied van bouw- en woningtoezicht. Ook voor handhaving en toezicht op de bestaande bouw is technische kennis nodig. Voor het dossier bevoegd gezag is kennis nodig om te bepalen of uit de ingediende stukken blijkt dat is voldaan aan de technische eisen. Daarvoor is dus zeker technische kennis nodig.

Q: Als tijdens de bouw vergunningsvrije opties worden gebouwd (voldoen aan Bouwbesluit) maar die niet binnen het bestemmingsplan passen. Hoe komt de gemeente dit te weten en wat is de rol van de kwaliteitsborger?
A: Primair blijft dit een toezichttaak van het bevoegd gezag. De kwaliteitsborger heeft namelijk niet de taak om te beoordelen of alles wat hij borgt past binnen het Omgevingsplan e.d. Een goede kwaliteitsborger zal hier echter wel op wijzen richting de opdrachtgever.

Q:Wordt een melding gepubliceerd?
A: Nee, een melding hoeft niet te worden gepubliceerd. Dit is omdat bij deze meldingen geen rechtsgevolg heeft voor derden.

Q:Mag een gemeente bij kritische belangrijke constructieve details zelf controles uitvoeren? Controle van de berekening en de uitvoering.
A:Bevoegd gezag heeft de bevoegdheid om op elk moment toezicht te houden, maar de vraag is of dat meerwaarde heeft. Het stelsel is bedoeld zodat het niet meer nodig is. De kwaliteitsborger krijgt in het stelsel deze rol.

Q:Geen of een onvolledige melding is toch geen reden voor handhaven zoals net werd gezegd? Als zonder melding in gebruik wordt genomen dan is de reden om te handhaven het verbod dat er rechtstreeks uit de wet voortvloeit om het gebouw in gebruik te nemen.
A: Dat klopt.

Q:Hoe gedetailleerd / uitgebreid moeten de punten g, h, i en de punten k,l,m worden aangeleverd?
(mijn vraag ging dus over artikel 2.15quinquies)
A: De in het dossier bevoegd gezag aan te leveren stukken die u bedoelt, zijn te vergelijken met de stukken die nu bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning activiteit bouw worden aangeleverd. En bij uit deze gegevens in het dossier bevoegd moet blijken dat is voldaan aan de technische voorschriften van het Bkl.

Q: Gaan kwaliteitsborgers "controleren" bij prefab gemaakte elementen / fabrieken én krijgen wij de certificering documenten voor ons dossier? Kunnen deze fabrieken gaan werken onder certificatie?
A: In de praktijk gaan we zien dat er meer certificaten in het dossier bevoegd gezag zullen komen. We zien ook dat het aantal certificaten groeit. Eén aspect dat ook met de komst van de Wkb zal toenemen, zijn de zogeheten erkende technische oplossingen

Q: Is er een schatting/verwachting aan uren welke een kwaliteitsborger voor een vrijstaande woning nodig zal hebben? Ik heb al bedragen gehoord van € 6000,- tot € 8000,-.
A: Het is aan de kwaliteitsborger om op basis van het voldoen aan het instrument, en het bij gereedkomen van het bouwwerk kunnen afgeven van de verklaring een offerte op te stellen richting de opdrachtgever. De in uw vraag genoemde bedragen komen hierbij niet onbekend voor.

Q:Wordt er in de nieuwe versie van (de toelichting) het Bkl expliciet aandacht besteed aan de juridische aspecten (bv. bouwmelding wel of geen appellations besluit)? Dit zou voor de praktijk duidelijkheid scheppen.
A:De juridische aspecten zoals u noemt, worden nog verder in ondersteunende informatie uitgewerkt. Deels zullen deze al te vinden zijn in de toelichting van de AMvB, maar er worden ook nog andere specifieke informatie ontwikkeld.

Q: Kan deze video na afloop worden nagekeken?
A: Dat kan via: youtu.be/DBl6VvUTgNU.

Q: Voert de VNG ook een lobby in Den Haag om wat extra geld in het gemeentefonds te stoppen om toezicht en handhaving op de bestaande bouw overeind te houden? Kennis en kwaliteit behouden bij de overheid zal echt een uitdaging worden en financieel is handhaving en toezicht nu eenmaal niet heel populair bij bestuurders.
A: Financiën rondom de Wkb is een van de punten waarover de VNG in gesprek is met het ministerie. In de afspraken die in oktober met het ministerie van BZK zijn gemaakt, is ook afgesproken dat er een onderzoek komt naar de financiën rondom de invoering van de Wet (een zogeheten Artikel 2 onderzoek). Verwacht wordt dat dit onderzoek in het tweede kwartaal van 2021 wordt afgerond.

Q: Hoe zit het met de bewijslast ivm dossier? Moet bevoegd gezag aantonen dat het niet voldoet of de borger aantonen dat het wel voldoet aan de eisen?
A: De bewijslast blijft een document. In dit document staan de bevindingen van de kwaliteitsborger waarin hij zijn eigen verantwoordelijkheid laat zien en de verantwoordelijkheid van de aannemer. Op basis van dit document is te zeggen of een gebouw volgens jouw bevindingen voldoet. Het draait hier om gerechtvaardigd vertrouwen.

Q: Dus reeds gebouwd bouwwerk gevolgklasse 1 achteraf altijd verlenen met vergunning?
A: ja Dat moet worden gezien als een gebouw dat in strijd met het toekomstige stelsel is gebouwd, echter kan er geen vergunning worden verleend omdat het bouwwerk volgens de wet valt in gevolgklasse 1 en dus meldingsplichtig is. Inschakelen van een kwaliteitsborger heeft in zo’n geval ook niet veel nut meer (Wat moet hij nog borgen als het er al staat), dus is het een vraag waarop nog geen juridisch correct antwoord op te geven is. Wij hebben dit dan ook als nog juridisch uit te werken punt aangegeven.

Q: Kan het bevoegd gezag ook monitoren welke en aantallen aanvragen er ingediend zijn in DSO?
Dit om de controle te kunnen uitvoeren op of de bouwactiviteiten wel vallen onder die de Wkb beoogd heeft toebedeeld aan de Kwaliteitsborger.
A:Het lijkt mij dat ieder bevoegd gezag kan zien welke bouwactiviteiten zijn ingediend in het DSO. Deze gegevens zijn ook bij iedere gemeente gekoppeld aan het eigen bouwregistratieprogramma. Wij gaan er van uit dat dit in het DSO dus niet anders zal zijn dan nu in het Omgevingsloket.

Q: We gaan uit van gerechtvaardigd vertrouwen dus?
A: Dat klopt. En dat is ook niet anders dan dat het bevoegd gezag nu ook doet. Laat het ook gebeuren. Ga samen met de markt oefenen of doe dat als opdrachtgever van bouwwerken. En grijp gewoon in bij gekke dingen. Gezamenlijk werken we de komende jaren aan een verfijning van dit stelsel en de leerervaringen zijn dus van groot belang.

Q: Zijn/komen er naar verwachting voldoende potentiële borgers op ''de markt'' die alle technische kennis moeten bezitten?
A: In het bestuursakkoord zijn afspraken gemaakt over de beschikbaarheid van voldoende kwaliteitsborgers voor inwerkingtreding van de Wet. Of het benodigde aantal op tijd wordt gehaald, is niet te voorspellen. Als het gaat om de kwaliteit van de kwaliteitsborgers dan ziet de Toelatingsorganisatie (TO) toe op de werking van zowel het instrument als het stelsel.
Maar ook hier geldt het belang van het doen van proefprojecten. Ook kwaliteitsborgers doen zo ervaring op.

Q: Opmerking van een deelnemer: GA PROEFPROJECTEN DRAAIEN, DIT LEVERT ZOOOOVEEL INFORMATIE OP VOOR HET ANDERS WERKEN PER 2022!
A: Oproep aan allen om ervaringen met de proefprojecten met elkaar te delen in het VNG Forum van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. In dit forum kunnen ook vragen worden gesteld aan gemeenten die al ervaringen hebben met de proefprojecten. Meld u dus aan bij dit Forum en neem actief deel.