De VNG investeert in het bevorderen van méér en effectieve kennisontwikkeling en -deling voor gemeenten en regio's. Een sterke kennispositie draagt bij aan een krachtig lokaal bestuur.

Het gebruik van goede inzichten, praktijkvoorbeelden en bewezen effectieve interventies helpen zowel de gemeentelijke beleidsvorming als de uitvoering. Zo hoeft niet elke gemeente opnieuw ‘het’ wiel uit te vinden – al zal geen enkele gemeente ontkomen aan de noodzaak om ‘zijn eigen’ wiel te moeten maken. De coördinatie hiervan is ondergebracht bij de Kennishub.

We verliezen allemaal als goede inzichten niet worden benut

(Leonard Geluk, algemeen directeur VNG)

Beleid, praktijk en wetenschap verbonden

Gemeenten staan voor complexe opgaven. Om de grote maatschappelijke vraagstukken van nu effectief aan te kunnen pakken, moeten gemeenten en regio’s (en ook de VNG) op het juiste moment over de juiste kennis en informatie kunnen beschikken. Het is nu nog niet vanzelfsprekend dat deze op lokaal en regionaal niveau bruikbaar, beschikbaar of aanwezig is.

Zo hebben veel kennisinstellingen (denk universiteiten, hogescholen, adviesraden, planbureaus) gevalideerde kennis in huis die voor lokale en regionale overheden relevant kunnen zijn, maar weten de lokale overheden de weg naar die kennis vaak niet of moeilijk te vinden. Of de beschikbare kennis en data blijken alleen bruikbaar te zijn op rijksniveau, waardoor regionale verschillen uit het zicht verdwijnen. Of de kennis is verkokerd, terwijl gemeenten juist behoefte hebben aan een integrale blik. Of gemeenten verdwalen in het grote, onoverzichtelijke, versnipperde of verkokerde aanbod.

Wat we doen

De Kennishub ondersteunt gemeenten bij de ontsluiting en het toegankelijk maken van de beschikbare, meest relevante en actuele kennis. De Kennishub heeft dus primair een bemiddelende rol. Daarnaast onderhoudt (en bouwt) de Kennishub (aan) intensief contact met de verschillende kennisinstellingen en met de verschillende financiers van onderzoek (regieorgaan SIA, de NWA, de NRO, ZonMW, NWO).

Zo blijven we niet alleen op de hoogte van lopende en voorgenomen onderzoekthema’s en -vragen, maar zijn we ook in staat de actuele kennisvragen van onze leden en VNG-collega’s door te spelen en te agenderen bij de kennisinstellingen. Dit alles vraagt een langetermijnaanpak. We onderhouden hiertoe de VNG Kennisagenda (pdf, 299 kB).

Wie we zijn

Na afronding van de activiteiten van de VNG Denktank en het VNG Curatorium is de VNG in 2021 gestart met het inrichten van een Kennishub. De Kennishub is onderdeel van het Team Programma's, Strategie en Kennis (TPSK) en bestaat uit: kennismakelaars Patricia Faasse en Petra Bassie, kennisanalisten Donna van Rooij en Gijs ten Berge en programmasecretaris Linda Daelman.

Contact

Heeft u een verzoek of vraag voor de VNG met betrekking tot kennisdeling en kennisontwikkeling, neem dan contact met ons op! U kunt een e-mail sturen naar: kennishub@vng.nl.

Atriumlezingen, webinars en podcasts

Via atriumlezingen en webinars biedt de VNG een podium aan prominente onderzoekers en publieke personen om (wetenschappelijke) inzichten te verbinden met actuele lokale kwesties. Het doel is nieuwe inzichten ‘van buiten’ op te doen en te delen, zodat deze benut kunnen worden in de beleids- en uitvoeringspraktijk van de VNG en gemeenten.

Kennisbronnen